ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2017. gada Profesiju pasaules saturs tiek pilnveidots un papildināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – ESF projekts) ietvaros. Vairāk informāciju par ESF projektu un tā pasākumiem varat skatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

ESF projekta ietvaros ir izstrādāta jauna Profesiju pasaules mājaslapas www.profesijupasaule.lv versija. Tāpat ESF projekta ietvaros Profesiju pasaulē sadarbībā ar darba devējiem un nozaru organizācijām paredzēts iekļaut jaunu profesiju aprakstus.

Publicēts 2017.gada 27.aprīlī