Video operators ir speciālists, kas sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus.

Video operators darbā:

 • profesionāli novērtē videoproduktu radīšanai nepieciešamo darbību secību un darbam nepieciešamās tehnoloģijas;
 • produktīvi organizē un plāno darba vidi un resursus;
 • izanalizē veicamo darba uzdevumu;
 • ņem vērā pasūtītāja prasības;
 • sadarbojas ar citiem nozares speciālistiem;
 • izprot un analizē mūsdienu autoru kino darbus;
 • iegūst informāciju par videoprodukta projekta īstenošanai saistošajiem normatīvajiem aktiem un ierobežojumiem;
 • ievēro autortiesību normas;
 • sastāda aptuvenu projekta izpildes termiņu grafiku;
 • sniedz klientam informāciju par projekta izpildes gaitu;
 • izgatavo topošā videoprodukta eksplikāciju klientam;
 • prezentē videoproduktu projekta vadītājam vai klientam;
 • ievēro nozares jaunākās tendences vizuālajā, audio, estētiskajā un kompozīcijas noformējumā;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • izmanto audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

video operatora darba aprīkojums ir dažādas video kameras, to obejktīvi, filtri, apgaismošanas iekārtas, multimediju programmas, specifiskas video un skaņas ierakstu programmas. Tāpat darba neatņemams rīks ir jaudīgs dators, kurš spēj vienlaikus apstrādāt lielu video un skaņas materiālu.

Darba apstākļi:

video operators strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c. Jārēķinās, ka darba laiks video operatoram ir nenormēts un ir atkarīgs no uzdotā uzdevuma/projekta un tā izpildes termiņiem.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga video operatoram atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma, kā arī no paša video operatora pieredzes un profesionalitātes.

Darba iespējas:

video operators var strādāt multimediju, foto, video un animācijas uzņēmumos, kā arī valsts vai pašvaldības iestādēs, vai strādāt kā pašnodarbinātā persona, vai veikt individuālo komercdarbību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot un organizēt savu darbu, jāpiemīt radošumam, jāspēj sadarboties ar citiem māksliniekiem, jāprot lietot galvenos videokameru veidus, jāprot izmantot dažādus video formātus, jāizprot apgaismošanas ierīču īpašības, jāpārvalda valsts valoda un saziņas līmenī viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 31. augustā