Vecākais inspektors darbā:
 • vada un kontrolē pakļautībā esošos darbiniekus;
 • pilda dežūrdaļas dežuranta pienākumus;
 • kontrolē, kā tiek veikta normatīvo aktu prasību ievērošana un izpilde attiecīgajā teritorijā;
 • neatkarīgi no informācijas saņemšanas veida un teritoriālās piekritības, pieņem informāciju par administratīvajiem likumpārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un citiem sabiedrībai bīstamiem notikumiem;
 • kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;
 • izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 • sagatavo atbilžu projektus;
 • veic preventīvos pasākumus ar sociālā riska grupām, piedalās iedzīvotāju tiesiskajā audzināšanā;
 • pieņem lēmumus par bērnu, kuru dzīvība un veselība ir apdraudēta, ievietošanu valsts vai pašvaldību aprūpes iestādēs;
 • piedalās profilaktiskajos reidos un pieņem apmeklētājus;
 • patstāvīgi paaugstina profesionālo kvalifikāciju, iegūtās zināšanas pielieto darbā;
 • nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības teritorijā;
 • uzrauga pašvaldības saistošo noteikumu izpildi;
 • pārzina normatīvos aktus, kas nepieciešami darba pienākumu veikšanai (pašvaldības saistošie noteikumi, Administratīvās atbildības likums, nozaru likumi u.c.);
 • sagatavo administratīvās lietvedības materiālus un noformē tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.
Darba aprīkojums:

formas tērps, kas piemērots dažādiem laika apstākļiem; specifiskās lietošanas inventārs, kas tiek lietots pēc nepieciešamības (uzkabes jostas, asaras izraisošo vielu baloniņi, lukturi, teleskopiskie steki, roku dzelži, elektrošoka pistoles, Axon kameras, šaujamieroči un bruņuvestes u.c.); sakaru līdzekļi (rācija); planšetdators; drons; telpās strādā ar datortehniku, datorprogrammām, datu bāzēm un internetu.

Darba apstākļi:

strādā dežūru darbu (dežūru darba laiki var atšķirties no attiecīgās pašvaldības policijas, var būt 12 stundu režīms vai 24 stundu režīms); var ilgstoši strādāt, atrodoties ārā dažādos laika apstākļos, kā arī strādā iekštelpās; strādā, braucot ar dažāda veida transportlīdzekļiem (automašīna, velosipēds, kvadricikls, motorollers); var būt situācijas, kad kārtības nodrošināšanai nepieciešams pielietot fizisku spēku un ieročus, līdz ar to jāpiemīt labai fiziskai sagatavotībai un stresa noturībai.

Darba iespējas:

strādā pašvaldības policijā; pēc noteikta darba stāža vecākā inspektora amatā un atestācijas nokārtošanas ir iespējama karjeras izaugsme, uzsākot darbu galvenā inspektora amatā (piemēram, Rīgas pašvaldības policijā, lai kļūtu par galveno inspektoru, vecākā inspektora amatā jānostrādā ne mazāk kā divus gadus un jābūt iegūtai pirmā līmeņa augstākajai izglītībai).

Iespējamais atalgojums

Mēnešalga Rīgas pašvaldības policijā var būt sākot no 1076 EUR pirms nodokļu nomaksas, bet pēc pārbaudes laika beigām vecākais inspektors papildus pie mēnešalgas saņem uzturdevas kompensāciju, kas tiek aprēķināta par katru nostrādāto darba stundu 1,75 EUR apmērā un kura netiek aplikta ar nodokli. Mēnešalgas apmērs atkarīgs no izglītības, darba stāža, vērtējuma par darbinieka kompetenci un darba sniegumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība un labas komunikācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt noturīgu uzmanību, uzņemties atbildību, saskaņoti darboties komandā, noregulēt konfliktsituācijas, saglabāt pilnīgu kontroli un skaidru domāšanu spriedzes apstākļos, pieņemt lēmumu nestandarta situācijās, prasme sadalīt uzmanību, emocionālā noturība, līdzsvarotība un savaldība.

Atjaunots 2023. gada 12. janvārī
Publicēts 2018. gada 23. februārī