Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.

Darba aizsardzības speciālists darbā:
  • veido darba aizsardzības sistēmu un rūpējas par tās uzturēšanu uzņēmumā (piemēram, uzrauga, lai būtu izgatavoti evakuācijas plāni, izvietotas drošības zīmes, ugunsdrošības aparāti utt.);
  • organizē darba vides iekšējo uzraudzību;
  • regulāri pārbauda darba vietas, vai tās atbilst normatīvajiem dokumentiem, piemēram, vērtē, kāds tajās ir apgaismojums, troksnis, vibrācija u.c.;
  • veic drošības pārbaudes un uzrauga, lai ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība uzņēmumā atbilstu valstī noteiktajām drošības prasībām;
  • novērtē darba vides riskus un nosaka pasākumus, kā šos riskus samazināt vai novērst;
  • nosaka noteikumus drošai darbu veikšanai, organizē un apmāca darbiniekus darba aizsardzībā, tostarp, kā rīkoties ārkārtas situācijās (ugunsgrēkā, nelaimes gadījumā); ja noticis nelaimes gadījums, izmeklē to;
  • organizē darbinieku obligātās medicīniskās veselības pārbaudes; rūpējas, lai darba vietā būtu medicīniskie materiāli, ar ko sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem;
  • nosaka un izvēlas individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, darba apģērbu, ādas tīrīšanas un aizsardzības līdzekļus), kā arī drošības zīmes un plakātus;
  • sakārto un uztur darba aizsardzības dokumentus (bīstamo iekārtu dokumentāciju, speciālistu apliecības, darba aizsardzības instruktāžas žurnālus u.c.) atbilstoši noteiktajām prasībām valstī.
Darba aprīkojums:

lieto dažāda veida biroja tehniku (datoru, kopēšanas aparātu, printeri, faksu); pārbaužu laikā izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus – aizsargķiveri, atbilstošus apavus, aprīkojumu pret krišanu; veicot darba vides mērījumus, izmanto mēriekārtas, piemēram, luksometru, trokšņu mērītāju u.c.; darbs saistīts ar kontroli dažādos uzņēmumos, tāpēc izmanto arī sabiedrisko transportu vai auto.

Darba apstākļi:

strādā gan birojā, gan uzņēmumu telpās, gan ārā, kur ir pakļauts laikapstākļiem; pārbaudot darba vietas, saskaras ar riska faktoriem tajās, piemēram, darbu augstumā, putekļiem, ķīmiskajām vielām; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, ja noticis kāds nelaimes gadījums – jebkurā diennakts laikā.

Darba iespējas:

var strādāt jebkurā valsts vai privātā uzņēmumā, kurā nepieciešams kontrolēt darba aizsardzības noteikumu izpildi, kā arī konsultēt uzņēmumus darba aizsardzības jautājumos, strādājot konsultāciju uzņēmumā vai kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.