Organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma/iestādes darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma/iestādes mērķiem saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) un starptautisko likumdošanu un nozares aktiem.

Organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītājs darbā:

 • nosaka un formulē iestādes/uzņēmuma darbības stratēģiju – nosaka ilgtermiņa mērķus un nepieciešamos resursus to sasniegšanai. Plāno, piemēram, cik daudz naudas līdzekļu un darbinieku iestādei/uzņēmumam nepieciešams, lai tie sekmīgi darbotos. Stratēģiskie mērķi parasti tiek noteikti uz trīs gadiem un ilgāku periodu;
 • pastāvīgi vērtē gan atsevišķu darbinieku darbu, gan arī iestādes/uzņēmuma darbības kopējos rezultātus. Pamatojoties uz šo analīzi, pieņem lēmumus par izmaiņām iestādes/uzņēmuma ikdienas darbā, kā arī koriģē (maina vai precizē) iestādes/uzņēmuma īstermiņa un/vai ilgtermiņa mērķus;
 • piesaista nepieciešamos finanšu līdzekļus, iestādes/uzņēmuma vārdā, ņemot bankas vai citu uzņēmumu aizdevumus (kredītus);
 • kontrolē vai iestādē/uzņēmumā pietiek apgrozāmo naudas līdzekļu un to, kā tiek izlietotas investīcijas;
 • pamatojoties uz saviem novērojumiem un iestādes/uzņēmuma darbības rādītāju analīzi, novērtē, vai pastāv riska faktori iestādes/uzņēmuma nākotnes attīstībā un kādi tie ir. Plāno un veic darbības, kas varētu šos riskus novērst vai samazināt to ietekmi;
 • piedalās sarunās un slēdz darījumus (līgumus) ar piegādātājiem un klientiem. Pieņem lēmumus par to, vai iestādē/uzņēmumā tiks uzsākta jaunu preču ražošana vai pārdošana un jaunu pakalpojumu sniegšana;
 • veido pārskatus par iestādes/uzņēmuma darbību, finansiālajiem rezultātiem, riskiem, investīcijām.
 • plāno iestādes/uzņēmuma budžetu nākamajiem periodiem;
 • nodrošina, ka iestādes/uzņēmuma finanšu pārskati tiek iesniegti attiecīgajās valsts iestādēs, kā arī, ka tiek nomaksāti visi nodokļi;
 • rūpējas par jaunu darbinieku piesaistīšanu un noslēdz ar viņiem darba līgumus;
 • vada iestādes/uzņēmuma darbiniekus, dodot viņiem darba uzdevumus, pieņemot no viņiem atskaites un vērtējot un analizējot sasniegtos rezultātus;
 • saliedē iestādes/uzņēmuma darbiniekus vienotā komandā kopēju mērķu sasniegšanai, risina konfliktsituācijas iestādes/uzņēmuma darbinieku vidū, risina situācijas klientu un piegādātāju sūdzību un pretenziju gadījumos;
 • ievēro LR un starptautiskās likumdošanas un normatīvo aktu prasības, kas saistīti ar iestādes/uzņēmuma darbību;
 • īslaicīgi aizvieto iestādes/uzņēmuma struktūrvienību vadītājus;
 • pārstāv iestādi/uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, institūcijām ārvalstīs, valsts institūcijām, pašvaldību un sabiedrību.

Darba aprīkojums:

darba apģērbs  lietišķs, darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni, saziņas programmas "Skype", "WhatsApp"), kā arī dažādas datu ievades un apstrādes programmas, lietvedības programmas, lieto  dažādus dokumentus, likumdošanas aktus un līgumus, ievēro organizācijas iekšējās kārtības noteikumus.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu biroja tipa telpās vai attālināti, ja ir pieejams internets. Strādā individuāli un grupā, vada gan nacionālas, gan internacionālas – multikulturālas darbinieku grupas.

Darba iespējas:

var strādāt dažādu nozaru iestādēs/uzņēmumos. Var vadīt sev vai citam piederošu uzņēmumu/iestādi.

Iespējamais atalgojums:

atalgojuma apmērs ir virs vidējā atalgojuma valstī. Tas ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma/iestādes, kurā organizācijas (iestādes/uzņēmuma) vadītājs strādā, kā arī no tirgus situācijas, kurā uzņēmums/iestāde darbojas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt atbildīgam, apzinīgam, racionālam, taupīgam, līderim, jāprot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, plānot, organizēt savu darbu, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot analizēt, sistematizēt iegūto informāciju, jāprot lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, jābūt labām prezentēšanas, saskarsmes, komunikācijas spējām. Pastāvīgi jāpilnveidojas, jāapgūst jaunas zināšanas.

Publicēts 2020.gada 20.februārī