Vadīšana ietver vairākas funkcijas, kas var atšķirties atkarībā no uzņēmuma lieluma. Taču ir vadības funkcijas, kas būs kopīgas visiem vadītājiem, neatkarīgi no uzņēmuma darbības jomas:

 • mērķu izvirzīšana un taktikas izvēle to sasniegšanai;
 • darbības organizēšana – resursu sadale, uzdevumu un atbildības deleģēšana;
 • personāla motivēšana un uzraudzība.

Lielos uzņēmumos, lai veiksmīgi koordinētu daudzu cilvēku darbu, vadība notiek vairākos līmeņos:

 • Uzņēmuma vadītājs – izvirza uzņēmuma mērķus un plāno to sasniegšanas stratēģiju, vada vidējā līmeņa vadītājus, organizē finanšu un cilvēkresursus;
 • Vidējā līmeņa vadītāji/Nodaļas vadītāji – plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu un vada darbiniekus.

Vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kurā katrs, veicot savus uzdevums, nodrošina uzņēmuma ikdienas darbu un veicina uzņēmuma attīstību. Uzņēmuma administrāciju var veidot dažādi speciālisti, piemēram:

 • Sekretārs - organizē un vada uzņēmuma lietvedību;
 • Personāla vadītājs - risina personāla vadības jautājumus;
 • Jurists - konsultē uzņēmuma darbiniekus juridisku jautājumu risināšanā;
 • Kvalitātes vadītājs - rūpējas, lai uzņēmumā radītā produkcija un sniegtie pakalpojumi būtu efektīvi un kvalitatīvi;
 • Iekšējais auditors - pārbauda, vai uzņēmums darbojas saskaņā ar likumdošanu un iekšējiem noteikumiem;
 • Finansists - prognozē, plāno un vada uzņēmuma finanses;
 • Grāmatvedis - nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists - palīdz veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma publisko tēlu;
 • Mārketinga un reklāmas speciālists - popularizē uzņēmuma produkciju vai pakalpojumu;
 • Tirdzniecība menedžeris - pārdod uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus;
 • Informācijas tehnoloģiju speciālists - nodrošina uzņēmumam nepieciešamo informācijas tehnoloģiju darbību;
 • Darba aizsardzības speciālists - rūpējas par darba drošību uzņēmumā;
 • Apsardzes darbinieks - apsargā uzņēmuma materiālās vērtības, apmeklētājus un darbiniekus;
 • Saimniecības pārzinis - nodrošina un uztur darbībai nepieciešamos materiālos līdzekļus (piemēram, kancelejas preces, telpas, transportu u.tml.)

Reizēm darbinieks var veikt vairāku speciālistu pienākumus, piemēram, personāla vadītājs - lietvedis, grāmatvedis - finansists, mārketinga un tirdzniecības speciālists. Uzņēmums var arī izvēlēties daļu no atbalsta funkcijām pirkt kā ārpakalpojumu, piemēram, grāmatvedību veic nevis uzņēmuma grāmatvedis, bet grāmatvedības firma vai grāmatvedis - individuālais komersants.

Atjaunots 2022. gada 26. janvārī