Surdotulks gan tieši, gan atgriezeniski tulko tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, izmantojot mutvārdu, vizuālās (manuālās) un rakstveida tulkošanas iemaņas, tulko lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā un pārvalda vismaz vienu svešvalodu zīmju valodā.

Surdotulks darbā:

 • tulko no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi: publiskos pasākumos - konferencēs apspriedēs, sanāksmēs, diskusijās u.c., individuālās sarunās ar nedzirdīgajām personām, sinhroni;
 • tulko no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi;
 • konsekutīvais surdotulks (secīgās tulkošanas surdotulks) sagaida, līdz runātājs ietur pauzi, un tad pārtulko sacīto. Reizēm šīs pauzes ir iepriekš norunātas, piemēram, surdotulks sacīto pārtulko ik pēc teikuma. Šī tulkošanas metode ir nepieciešama gadījumos, kad būtiska ir tulkojuma precizitāte, un tā tiek izmantota tiesu procesos;
 • sinhronais surdotulks klausās runātājā un pārtulko sacīto zīmēs runāšanas laikā;
 • sarunājas pa tālruni nedzirdīga cilvēka vietā – noklausās sacīto un atkārto to zīmju valodā, runājot līdzi ar lūpu kustībām, lai nedzirdīgais varētu nolasīt vārdus no lūpām;
 • tulko latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā un otrādi;
 • nodrošina mutvārdu un vizuālā (manuālā) tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu; rakstveida tulkošanā nodrošina oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi, stilistisko atbilstību un gramatisko pareizību;
 • palīdz nedzirdīgajiem kontaktēties ar sabiedrisko iestāžu darbiniekiem, piemēram, slimnīcās, tiesās, policijas iecirkņos, prokuratūrās, t.sk. pavada kultūras un ceļojumu gidu, lai tulkotu gida runātos tekstus, ja braucienā devusies nedzirdīgu cilvēku grupa;
 • ja labi izprot un pārzina tiesību zinību terminoloģiju, piedalās dažādos likumiskos procesos kā starpnieks starp nedzirdīgo un juristiem, advokātiem;
 • ievēro tulkojamo tekstu konfidencialitāti;
 • regulāri apmeklē tālākizglītošanas kursus un seminārus.

Darba aprīkojums:

surdotulki darbā lieto speciālas vārdnīcas ar fotogrāfijām, dažādus sakaru līdzekļus un datortehniku (e-pastu, internetu, telefonu, teksta telefonu, mobilo telefonu (SMS) u.c.). Darba vietā jāizvēlas neuzkrītošs darba apģērbs - bez spīdumiem un krāšņas bižutērijas, lai nenovērstu cilvēka uzmanību.

Darba apstākļi:

darba apstākļi un vietas ir dažādas. Ir surdotulki, kuri strādā biroja tipa telpās un apkalpo nedzirdīgo kabinetā, tad viņi strādā fiksētu darba laiku, astoņu stundu darba dienu, un ir surdotulki, kas strādā izbraukumos, piemēram, pie klienta dzīvesvietā, tiesās, prokuratūrās, slimnīcās, policijas iecirkņos pēc izsaukuma, mācību iestādēs, konferenču zālēs, auditorijās, kabinetos, televīzijas studijās utt., tad viņi strādā nenormētu darba laiku un reizēm arī vakaros un brīvdienās. Visbiežāk strādā vieni, izņēmums ir sinhronie surdotulki, kas strādā divatā un nomaina viens otru ik pēc 20 minūtēm, jo šāds darba režīms prasa lielu uzmanības koncentrēšanu.

Darba iespējas:

surdotulks strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās, ja ir pedagoģiskā izglītība, strādā ar nedzirdīgiem bērniem paredzētās skolās un internātskolās.

Iespējamais atalgojums:

surdotulka atalgojums atkarīgs no viņa darba pieredzes, profesionalitātes un izglītības.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

surdotulkam ir jābūt labai dzirdei un redzei, izkoptai dikcijai, oratora mākai, labai, trenētai atmiņai, rokām un kājām jābūt bez redzamiem fiziskiem defektiem. Jābūt teicamām latviešu valodas un latviešu zīmju valodas zināšanām, labām zināšanām vismaz vienā svešvalodā. Jāprot strādāt saspringtos apstākļos, analizēt, vērtēt un izmantot jaunās tehnoloģijas. Jāprot sarunāties ar nedzirdīgajiem cilvēkiem, iekļauties viņu vidē un izprast viņu kultūru. Jāorientējas un jāpārzina aktuālie notikumi savā valstī un pasaulē - ekonomikā, politikā un kultūrā.

Publicēts 2020.gada 10.februārī