Psihologs pētnieks
  • izmanto zinātniskas metodes, lai izpētītu dažādas psiholoģiskas parādības un iegūtu pilnīgākas zināšanas vai izpratni par pētāmo jautājumu;
  • nosaka pētījuma problēmu un mērķi;
  • analizēt zinātnisko literatūru par pētījuma tēmu;
  • formulē pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu, ko vēlas izpētīt;
  • izvēlas pētījuma metodes, norises veidu un izpētes dalībnieku grupas raksturojumu (skaitu, vecumu, dzimumu u.tml.);
  • atlasa pētījuma dalībniekus, izskaidro tiem pētījuma mērķi un nobeigumā arī iegūtos rezultātus;
  • veic pētījumu, apstrādā, analizē un interpretē iegūtos datus;
  • apraksta pētījuma rezultātus un secinājumus; prezentē tos gan profesionāļu auditorijai, gan plašākai publikai;
  • lasa lekcijas, vada nodarbības, izglīto sabiedrību par savu izpētes jomu;
  • piedalās pētījuma finansējuma un partneru piesaistes procesā.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, un citu biroja tehniku; izmanto dažādas pētījumu metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas, nereti arī īpašu aparatūru eksperimentu veikšanai; izmanto datu statistiskās apstrādes programmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, taču darba laiks var būt pieskaņots pētījumu dalībnieku darba laikam, tādēļ datu ievākšanas posmā var strādāt brīvdienās un vakara stundās.

Darba iespējas:

var strādāt augstākās izglītības iestādēs un pētījumu centros vai laboratorijās, privāto uzņēmumu izpētes centros, iespējams iesaistīties starptautiskos pētījumos.