Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

Supervīzija ir mērķtiecīgs un organizēts konsultēšanas process, kura rezultātā tiek sniegts atbalsts un palīdzība cilvēkam darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā. Supervīzijas mērķis ir uzlabot darbinieka  spējas un prasmes būt labam speciālistam savā darba jomā. Supervīzijas procesa gaitā tiek meklētas jaunas pieejas darba situāciju un jautājumu risinājumiem, tiek apgūtas jaunas darba prasmes un iemaņas,  paplašināts skatījums uz savu profesionālo darbību,  pilnveidošanos un attīstību.

Supervizors darbā:

 • veic supervīzijas pasūtītāja un/vai supervizējamā (indivīda,grupas vai organizācijas) supervīzijas sākotnējo vajadzību izvērtēšanu;
 • formulē supervīzijas mērķi un uzdevumus;
 • izveido supervizējamā sākotnējās izvērtēšanas rezultātiem un mērķiem atbilstīgu supervīzijas piedāvājumu;
 • vienojas par supervizējamā un supervizora atbildību;
 • nodibina kontaktu ar supervizējamo supervīzijas sākšanai;
 • vada supervīziju saskaņā ar problēmu risināšanas, konsultēšanas un pieaugušo izglītības metodēm;
 • novērtē supervizējamā profesionālās izaugsmes dinamiku un supervīzijas procesa attīstību;
 • sniedz atgriezenisko saikni par supervīzijas rezultātiem;
 • noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju;
 • organizē supervīzijas pakalpojuma popularizēšanu un pārdošanu;
 • izvēlas sev atbilstošu saimnieciskās darbības veidu;
 • mērķtiecīgi pilnveido savu kvalifikāciju un rūpējas par profesionālo izaugsmi;
 • pastāvīgi īsteno un attīsta savu profesionālo praksi;
 • ievēro savā darbā profesionālos un vispārīgos ētikas pamatprincipus.

Darba aprīkojums:

supervizoram darbā parasti nav konkrēta specapģērba, tiek lietotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.). Atkarībā no veicamā darba specifikas katrā darba vietā supervizors izmanto atbilstošas metodes, tehnikas, materiālus, uzdevumus, vingrinājumus u.c.

Darba apstākļi:

supervizoram ir ierīkots kabinets, kur notiek individuālās un grupu nodarbības, tās var notikt arī pie klienta.

Darba iespējas:

supervizors uz savstarpējas vienošanās pamata sadarbojas ar uzņēmumiem, valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām vai privātpersonām, var būt pašnodarbināta persona, individuālais komersants vai dibināt savu uzņēmumu.

Iespējamais atalgojums:

supervizora atalgojums ir atkarīgs no sniegtā pakalpojuma veida un vienošanās ar darba devēju/pasūtītāju.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

supervizoram ir jābūt vēlmei strādāt ar cilvēkiem, vēlme viņiem palīdzēt, jābūt teicamām komunikācijas prasmēm, humora izjūtai, empātijai, cieņai, jābūt patiesam, elastīgam, jāspēj reaģēt, konfrontēt, uzņemties atbildību.

Publicēts 2019. gada 25. novembrī