Tiesnesis ir persona, kura ir iecelta amatā ar Saeimas lēmumu un kuras galvenais uzdevums ir rakstīt spriedumu dažādās lietās – civillietās, krimināllietās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajās lietās. Vienlaikus tiesnesis tiesas zālē ir visas Latvijas tieslietu sistēmas seja lietā iesaistītajām personām, kuras ir vērsušās tiesā.

Tiesnesis darbā:

 • piedalās tiesas sēdēs;
 • iepazīstas ar attiecīgās lietas materiāliem;
 • uzklausa lietā iesaistītās puses;
 • izdara piezīmes tiesas sēdes laikā;
 • raksta spriedumus;
 • plāno tiesas sēžu grafiku;
 • ievēro visaugstākās ētikas un morāles normas;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • sniedz komentārus masu medijiem atbilstoši savai kompetencei;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

tiesneša darba aprīkojums ir dažādu likumu krājumi, to komentāri, citu izskatīto lietu prakses, liecības un paskaidrojumi, kuri nepieciešami sprieduma taisīšanai. Tāpat tiesnesis izmanto informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku. Gadījumos, kad tiesas sēdēs notiek videokonference, tiesnesim ar tiesas sēžu sekretāra palīdzību jāizmanto arī videokameras un video monitori.

Darba apstākļi:

tiesnesis strādā iekštelpās – savā darba kabinetā un tiesas sēžu zālē. Darba laiks tiesnešiem ir piecas dienas nedēļā no 8:00 līdz 17:00. Oficiālais darba laiks ir tāds, bet dažkārt var mainīties atkarībā no situācijas. Atkarībā no tiesneša noslogotības, tiesas sēdes var būt vienreiz dienā vai vairākas tiesas sēdes dienā. Taču parasti tiesnesis tiesas sēdes ieplāno tā, lai viņam būtu pietiekošs laiks iepazīties ar visiem lietas materiāliem.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiesnesim ir noteikta ar likumu “Par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību” un tā ir atkarīga no tiesneša ieņemamā amata, proti, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim tā ir 1966 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, bet, piemēram, Satversmes tiesas tiesnesim tā ir līdz pat 5151 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tāpat tiesneša amatalgai nosaka arī izdienas piemaksas 5-10% apmērā atkarībā no amatā nostrādātā laika.

Darba iespējas:

tiesnesis var strādāt rajona (pilsētas) tiesās, bet, iegūstot pieredzi un nepieciešamās kvalifikācijas, var tikt iecelts augstākā tiesneša amatā, piemēram, Apgabaltiesas, Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt nevainojamai reputācijai, jābūt augstai atbildības sajūtai, augstai stresa noturībai, jāpiemīt spējai organizēt savu laiku, kā arī augstai morālai stājai.

Publicēts 2020. gada 14. decembrī