Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kas sadalītas trīs līmeņos –rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Satversmes tiesa Latvijā izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Tiesas darbojas noteiktā hierarhijā, lai lietas, kas izskatītas zemākas instances tiesā, likumā noteiktajos gadījumos varētu tikt pārskatītas augstākas instances tiesā.

Avots: https://tiesas.lv/tiesu-sistema

 

Publicēts 2022. gada 25. janvārī