Loģistikas vadītājs nosaka loģistikas procesu politiku organizācijā, uzņemas atbildību un iniciatīvu par kravu un pasažieru transportēšanas vai kravu pieņemšanas un nodošanas un glabāšanas, vai loģistikas risinājumu procesu nodrošināšanu un rezultātu, analizē un kontrolē loģistikas izmaksas, vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu.

Loģistikas vadītājs darbā:

 • plāno loģistikas pakalpojumu izmaksas, tiem piemērojamos nodokļus;
 • uzrauga loģistikas izmaksu un ieņēmumu aprēķinu veikšanu un maksājumu plūsmu;
 • sagatavo loģistikas procesu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • pārzina ar loģistikas pakalpojumiem saistītos normatīvos aktus un nodrošina to piemērošanu;
 • plāno preču un pakalpojumu plūsmas reģionālos tirgos;
 • nosaka transporta veidu prioritātes kravas un pasažieru pārvadājumos;
 • nosaka un plāno izmantojamās loģistikas informācijas sistēmas;
 • sadarbojas ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem;
 • vada loģistikas struktūrvienības darbu - formulē mērķus, uzdevumus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus utt.;
 • analizē informāciju par loģistikas procesu vadības jautājumiem un to ietekmi uz organizācijas darbību, tautsaimniecībā un starptautiskajā tirdzniecībā kopumā, kā arī loģistikas procesu ietekmi uz organizācijas attīstības virzieniem kopumā;
 • novērtē ar loģistikas procesiem saistītos riskus;
 • ievēro civilās aizsardzības un vides aizsardzības prasības, uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus;
 • sagatavo nepieciešamo informāciju ar loģistikas procesiem saistītiem jautājumiem vadībai un kontroles iestādēm;
 • pilnveido savas zināšanas par aktualitātēm loģistikas jomā.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni). Jāprot izmantot specifiskas uzskaites un informācijas apmaiņas datorprogrammas, t.sk., bieži Microsoft Excel programma.

Darba apstākļi:

galvenokārt strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu. Ik pa laikam strādā arī darba dienu vakaros.

Darba iespējas:

strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas darbību organizēšanu, vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai individuāls komersants.

Iespējamais atalgojums:

loģistikas vadītāja atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā loģistikas vadītājs strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

ir jābūt uzņēmīgam, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, elastīgam, precīzam, atbildīgam, labam oratoram, ar teicamām komunikācijas prasmēm, jāprot risināt konfliktsituācijas, strādāt komandā, jāprot organizēt un plānot savu un citu darbu, ir jābūt apveltītam ar matemātisko un loģisko domāšanu, jābūt augstai stresa noturībai, spējai rīkoties operatīvi un ātri pieņemt lēmumus. Jābūt spējai izprast klientu un savu kolēģu vēlmes, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Tāpat jābūt labām organizatora prasmēm, teicamām svešvalodu (vismaz krievu un angļu valoda) zināšanām. Jāorientējas IT jomā.

Publicēts 2020.gada 17.aprīlī