Izmeklētājs veic izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu, vai noticis noziedzīgs nodarījums, kas to izdarījis, vai kādai personai par to krimināltiesiski jāatbild, noskaidro šo personu un iegūst pierādījumus, kas dod pamatu personas saukšanai pie kriminālatbildības.

Izmeklētājs dienestā:
  • saņem un izskata ziņas par noziegumiem, uzsāk kriminālprocesu un veic pirmstiesas izmeklēšanu;
  • apskata nozieguma vietu, pieaicina speciālistus (ārsts, kriminālists, u.c. jomu speciālistus);
  • atklāj noziegumus, vāc informāciju un pierādījumus par noziedzīgām darbībām (aptaujā lieciniekus un pārbauda liecības, norīko ekspertīzes, pieprasa informāciju no dažādām iestādēm);
  • aiztur noziedzniekus, veic personu meklēšanu, kā arī neatpazītu līķu identificēšanu;
  • atbild par izmeklēšanas procesu, kā arī var vadīt izmeklēšanas grupas darbu veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā.
Dienesta aprīkojums:

var būt vajadzīgs diktofons, mikrofons, video aparatūra, kā arī speciāls aprīkojums, lieto dienesta transportu, sakaru līdzekļus, cimdus un nepieciešamības gadījumā speciālu apģērbu (piemēram, apskatot ugunsgrēka vietu), strādā ar biroja tehniku.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā biroja tipa iekštelpās, kā arī ārpus telpām – notikumu vietās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt loģiskai domāšanai, vērīgumam, pacietībai, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un psiholoģiski noturīgam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām dienestam Valsts policijā vari lasīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants).

Publicēts 2019. gada 7. janvārī