Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikti konkrēti pienākumi ceļu būves projekta vai ceļu uzturēšanas darbu ietvaros. Ceļu būvtehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.

Ceļu būvtehniķis darbā:

 • pārzina ceļu būvniecības procesu un būvdarbu veidus;
 • prot izstrādāt tehniskos zīmējumus un skices;
 • pārzina mūrēšanas, betonēšanas pamatus;
 • veic pagaidu koka konstrukciju izgatavošanu;
 • ierīko virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas;
 • veic ģeodēziskos darbus savas kompetences ietvaros;
 • prot sagatavot būvdarbu dokumentāciju savas kompetences ietvaros;
 • veic caurteku un tuneļu būvēšana;
 • pārzina autoceļu būvniecības aprīkojumu un tehnoloģijas;
 • veic ceļu, ielu un laukumu seguma izbūvi;
 • veic ceļu labiekārtošanas un uzturēšanas darbus;
 • ikdienā pilda būvdarbu vadītāja norādītos darba uzdevumus;
 • kontrolē un pārbauda veiktā darba kvalitāti, veic izpildītā darba uzmērījumu; 
 • apkopo un ziņo darbu vadītājam par paveikto;
 • seko līdzi ceļu būves tehnoloģiju jaunumiem un izmaiņām ceļu būves izejmateriālu tirgū.

Darba aprīkojums

Darbā izmanto ģeodēziskos mērinstrumentus, piemēram, nivelieri, Globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS) un dažādus rokas instrumentus. Atrodoties objektā, lieto darba aizsardzības aprīkojumu - ķiveri, darba cimdus, darba formu, darba apavus, dzirdes un redzes aizsardzības aprīkojumu.

Darba apstākļi

Darbs ārā dažādos laika apstākļos. Bieži nākas būt izbraukumos ceļu būves objektos. Darbā ir fiziska slodze, var nākties celt smagumus, kā arī darbs var notikt ilgstoši vienā ķermeņa pozīcijā. Darba vidē daudz putekļu, var būt troksnis.

Darba un izaugsmes iespējas

Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves un autoceļa uzturēšanas uzņēmumos. Ceļu būvtehniķis var veikt arī būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu projekta vadītāja palīga vai ceļu meistara pienākumus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • prasme organizēt un plānot savu darbu, ievērojot noteiktus termiņus;
 • precizitāte un atbildība darbu veikšanā;
 • prasme vadīt ceļu būvniecības un uzturēšanas darbos iesaistīto tehniku;
 • darbā izmantojamo būvmateriālu un instrumentu lietošanas prasme;
 • spēja sadarboties ar darba procesā iesaistītajiem kolēģiem un vadību.
 • vēlme profesionāli pilnveidoties;
 • svešvalodu prasmes;
 • saista praktisks roku darbs.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Mācoties profesiju, īpašu uzmanību velti ģeodēzijas mērinstrumentu pielietojuma apguvei un izpildītā darba uzmērījumu un datu apkopošanai.
 • Jāņem vērā, ka prakses laikā un, uzsākot darba gaitas pēc profesijas apguves, sākotnēji būs jāveic dažādi darbi objektos – bruģēšana, apmaļu uzstādīšana, caurteku un tuneļu būvēšana, kā arī atbalsta sniegšana kolēģiem citos ceļu būves procesos. Kad būsi ar savu darbu apliecinājis, ka pārzini ceļu būvniecības procesu, aprīkojumu un  tā pielietojumu, Tev tiks uzticēti atbildīgāki darbi, piemēram, mērījumu veikšana, nepieciešamo resursu aprēķini, veiktā darba kvalitātes pārbaude.
 • Darbā ļoti noder spēja redzēt “laukumu” plašākā mērogā, līdz ar to ir vieglāk noteikt prioritātes uzdevumu izpildē. Būtiska ir arī spēja pieņemt lēmumus, būt patstāvīgam un mācīties no kļūdām darba procesā.
 • Ieklausies un mācies no pieredzējušajiem kolēģiem, taču nebaidies arī izteikt priekšlikumus veiksmīgai darbu izpildei.
 • Ja ar iniciatīvu, interesi un rūpību kvalitatīvi veiksi savu darba, šajā profesijā būs iespējama strauja karjeras izaugsme.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA 8 CBR un SIA ACBR

Publicēts 2022. gada 28. jūlijā