Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehniskos, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģiskos un ģeoekoloģiskos izpētes darbos.

Ģeotehnikas izpētes tehniķis darbā:

 • sagatavo izpētes instrumentus un aprīkojumu darba procesam;
 • iegūst darba uzdevumu veikšanai nepieciešamos datus;
 • veic urbšanas, zondēšanas darbus, kā arī pielieto citas ģeotehniskās izpētes metodes;
 • nosaka izpētes laukuma ģeotehniskos apstākļus (grunts sastāvu, slāņu secību, grunts nestspējas parametrus, pazemes ūdeņu  klātbūtni un to ietekmi uz pamatiem);
 • veic inženierbūvju konstrukciju ģeotehnisko uzmērīšanu;
 • pārbauda pamatu pamatnes grunts īpašības;
 • apzina potenciālos riskus pirms būvniecības;
 • iesniedz paraugus laboratoriskajām izpētēm;
 • iesaka ekonomiski pamatotu un būvei piemērotu pamatu veidu;
 • sagatavo lauku izpētes darbu žurnālus;
 • ievēro darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības prasības.

Darba aprīkojums

Ģeotehniskās izpētes tehniķis darbā izmanto ģeotehniskai urbšanai, statiskai un dinamiskai zondēšanai, kā arī laboratorisko pētījumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu un instrumentus. Darbā izmanto arī biroja tehniku un speciālo programmatūru, piemēram, GeoStru Formula, AutoCAD.

Darba apstākļi

Ģeotehniskās izpētes tehniķa darbs norit pārsvarā lauku izpētes darbos, kas lielākoties sastāv no urbšanas, zondēšanas un laboratoriskiem pētījumiem. Bieži nākas būt izbraukumos dažādās darba vidēs un dažādos laika apstākļos. Darbā ir jāceļ smagi instrumenti un aprīkojums. Ir arī darba dienas birojā pie datora, kad tiek veikta datu apstrāde, izvērtējot lauku izpētes darbu žurnālus, ģeotehniskās izpētes izstrādņu izvietojuma un pamatu konstrukcijas, novērošanas urbuma izpildes shēmas – no tā visa veidojot atskaites.

Darba iespējas

Ģeotehniskās izpētes tehniķis var strādāt ģeotehnikas speciālista vadībā uzņēmumos un iestādēs, kas veic grunts un pazemes ūdens izpētes darbus, būvniecības darbu konsultēšanu pirms būvniecības un tās procesa laikā, kā arī tad, kad jau esošām ēkām pirms to renovācijas ir nepieciešama ēku un būvju grunts un zemes deformāciju novērtēšana. Padziļinātas zināšanas, lielāku atbildību un plašākas iespējas darba tirgū sniedz augstākās izglītības ieguve nozarē, kā arī sertifikāta ieguve. Ģeologi ar augstāko izglītību ir pieprasīti darba tirgū uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem un derīgo izrakteņu ieguves darbiem. Tāpat jomas speciālisti ir pieprasīti arī valsts un pašvaldību vides aizsardzības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība; interese par ģeoloģiju; attīstīta matemātiskā domāšana; saista darbs ārā; precizitāte un atbildība darbu veikšanā; vēlme sekot aktualitātēm nozarē un apgūt inovatīvas tehnoloģijas profesionālo pienākumu veikšanai.

Publicēts 2021. gada 6. septembrī