Procesu un kvalitātes analītiķis apkopo informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, kontrolē savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu un dokumentu apriti, risina ar pakalpojuma sniegšanu saistītās problēmas, sagatavo atskaites, uztur datu bāzes, sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Procesu un kvalitātes analītiķis darbā:

 • apkopo informāciju par nosūtītajiem sūtījumiem no šķirošanas kompleksa šķirošanas daļām uz sadarbības partneru izsniegšanas vietām;
 • veic kontroli par iekasētajām pēcapmaksām, muitas dokumentiem un komisijas maksām no sadarbības partneriem;
 • kontrolē savlaicīgu dokumentu apriti;
 • nodrošina statistikas pārskatu un atskaišu sagatavošanu;
 • veic proaktīvu procesu un kvalitātes rādītāju, mērījumu un procedūru analīzi;
 • sniedz priekšlikumus dažādu statistisko rādītāju uzlabošanai;
 • izstrādā, uztur un uzlabo esošās datu bāzes, regulārās atskaites un pārskatus;
 • sadarbojas ar kolēģiem sava uzņēmuma ietvaros;
 • piedalās plānošanas sanāksmēs;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

procesu un kvalitātes analītiķa darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, skeneris.

Darba apstākļi:

procesu un kvalitātes analītiķis strādā iekštelpās gan darba kabinetā, gan sūtījumu apstrādes cehā. Jārēķinās, ka darbs jāpilda arī stāvot kājās. Darba laiks ir noteikts standarta no 8:00 līdz 17:00.

Darba iespējas:

procesu un kvalitātes analītiķis var strādāt loģistikas vai kādā citā uzņēmumā, kurā nepieciešams veikt esošo procesu un kvalitātes izvērtējumu, kā arī izstrādājot jaunus procesus un to izpildes mehānismus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, augstai stresa noturībai, pacietībai, spējai vienlaikus apstrādāt lielu datu apjomu, jābūt spējai organizēt savu laiku, noteikt prioritātes un pieņemt atbildīgus lēmumus savas kompetences ietvaros, jāpiemīt vēlmei mācīties, jābūt iemaņām strādāt ar datoru MS Office vidē un biroja tehniku, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, jāpārvalda valsts valoda C1 līmenī.

Publicēts 2021. gada 24. martā