Izglītības iestādes direktors atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu  izmantošanu.

Izglītības iestādes direktors darbā:

 • nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas prasībām;
 • izstrādā skolas iekšējos normatīvos aktus un iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga to ievērošanu;
 • savlaicīgi nodrošina izglītības programmu licencēšanu un izglītības programmu akreditāciju;
 • izvērtē izglītības iestādē īstenoto izglītības programmu sasniegtos rezultātus;
 • izveido izglītības iestādes padomi (profesionālās izglītības iestādē – konventu) un nodrošina tās darbību, sniedzot atskaites par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem;
 • nodrošina piekļuvi informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem;
 • nodrošina izglītības iestādes intelektuālā, finanšu un materiālo resursu, kā arī izglītības iestādes nekustamo īpašumu efektīvu izmantošanu;
 • nodibina un izbeidz darba attiecības ar izglītības iestādes darbiniekiem;
 • nosaka izglītības iestādes darbinieku darba pienākumus, darba slodzi un darba samaksu;
 • novērtē izglītības iestādes pedagogu un darbinieku darba rezultātus;
 • plāno izglītības iestādes pedagogu profesionālo pilnveidi;
 • rada un uztur izglītības iestādē drošu un veselībai labvēlīgu vidi;
 • pārstāv izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
 • sadarbojas ar tiesībsargājošām institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām;
 • ievēro darba un vides aizsardzību.

Darba aprīkojums:

izglītības iestādes direktors darbā lieto dažādus izglītības jomu regulējošus normatīvos dokumentus, izglītības iestādes iekšējos dokumentus, normatīvos aktus; ievēro izglītības iestādei saistošos likumus, izglītības un atbilstības standartus, tāpat izmanto datoru un biroja tehniku, ievēro darba un vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi:

izglītības iestādes direktors daļu darbalaika pavada skolā, nodrošinot izglītības procesu, strādā arī pie datora, kā arī piedalās dažādās ar izglītības jomu saistītās sanāksmēs un/vai konferencēs. Skolas direktors strādā astoņu stundu darba dienu.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

izglītības iestādes direktors strādā valsts, pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs..

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Jāpiemīt vadītāja spējām,  analītiskai un stratēģiskai domāšanai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī audzināšanas darba un mācību priekšmetu metodika. Jābūt emocionāli intelektuālam jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un skolēnu saskarsmes psiholoģiju, jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci atbilstoši jaunākajām tendencēm vienotajā Eiropas izglītība telpā, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus. Jābūt psiholoģiskajai noturībai un augstai saskarsmes kultūrai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, valsts valodas zināšanām jābūt visaugstākajā līmenī, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 5. martā