Izglītības iestādes direktora vietnieks organizē skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām, tostarp plāno un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, sniedz  metodisko palīdzību pedagogiem, rūpējas par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Izglītības iestādes direktora vietnieks darbā:

 • nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām;
 • koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi;
 • komplektē klases (grupas);
 • izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu;
 • plāno un organizē skolēnu pārbaudes darbu norisi;
 • atbilstoši savai kompetencei sagatavo pārskatus un atskaites;
 • organizē individuālu atbalstu izglītojamajiem, veicina viņu karjeras attīstību;
 • nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
 • plāno un informē pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
 • nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
 • piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi;
 • ievēro darba un vides aizsardzību;
 • ievēro telpu un iekārtu higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

izglītības iestādes direktora vietnieks darbā, ievēro izglītības iestādei saistošos dokumentus, izglītības un atbilstības standartus, lieto dažādus metodiskos materiālus, izglītības iestādes iekšējos dokumentus, normatīvos aktus, strādā plānveidīgi, organizējot skolotāju komandu izglītības mērķu īstenošanai, tāpat izmanto datoru un biroja tehniku, ievēro darba un vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi:

izglītības iestādes direktora vietnieks strādā izglītības iestādē, nodrošinot izglītības procesu, daļu darbalaika pavada strādājot pie datora, kā arī piedaloties dažādās ar izglītības jomu saistītās sanāksmēs un/vai konferencēs. Skolas direktora vietnieks strādā astoņu stundu darba dienu.

Iespējamais atalgojums:

izglītības iestādes direktora vietnieka mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Šī amata atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

izglītības iestādes direktora vietnieks strādā valsts, pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs (vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskajai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī audzināšanas darba un mācību priekšmetu metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju, jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci atbilstoši jaunākajām tendencēm izglītība jomā, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, jābūt vadītāja/līdera prasmēm, valsts valodas zināšanām jābūt visaugstākajā līmenī, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 5. martā