Izglītības psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību un citu kompetentu speciālistu piesaiste krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestādes darbiniekiem.

Izglītības psihologs darbā:
  • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;
  • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai; izstrādā adaptācijas programmas, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu iejušanos skolā;
  • veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas;
  • pēta skolēnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);
  • piedalās mācību stundās un vēro, kā skolēni sadarbojas savā starpā un ar skolotāju;
  • veic klases kā grupas psiholoģisko izpēti un skolas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādā ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;
  • konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
  • konsultē vecākus par bērnu audzināšanu;
  • sadarbojas ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.
Darba aprīkojums:

lieto datoru un citu biroja tehniku; izmanto īpaši izstrādātas novērtēšanas metodikas, piemēram, testus, anketas, aptaujas; var izmantot konkrētam konsultēšanas novirzienam atbilstošu aprīkojumu (piemēram, smilšu kasti un dažādas figūriņas smilšu terapijai).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās 30 stundu darba nedēļu, taču darba laiks var būt pieskaņots skolēnu vecāku darba laikam, tādēļ var strādāt arī vakara stundās.

Darba iespējas:

var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, interešu izglītības centros, profesionālās izglītības iestādēs, specializētajās skolās, bērnu namos, sporta, deju, mūzikas u.c. skolās, pašvaldību atbalsta centros.