Sākumskolas skolotājs veic pedagoģisko darbību pirmsskolas un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmās saskaņā ar izglītības standartiem un pirmsskolas izglītības vadlīnijām, plāno un īsteno mācību procesu atbilstoši izglītojamā attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.

Sākumskolas skolotājs darbā:

 • izmanto pamatizglītības (pirmā posma) programmu;
 • izstrādā tematiskos plānus;
 • sagatavo nodarbībām nepieciešamos materiālus un vidi;
 • vada mācību stundas, izvēloties piemērotākās mācību metodes;
 • veic izglītojamo sasniegumu vērtēšanu, attīstības izpēti, analīzi un atspoguļojumu;
 • sniedz individuālu atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām – talantu attīstīšana;
 • veic klases audzinātāja pienākumus;
 • iesaistās ārpusstundu un karjeras izglītības pasākumu organizēšanā;
 • sadarbojas ar vecākiem, sniedzot vispusīgu informāciju par izglītojamā mācību sasniegumiem, izaugsmes dinamiku, kā arī  risināmajām problēmām;
 • sadarbojas ar izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību, lai organizētu pedagoģiskos procesus;
 • rūpējas par izglītojamo drošību izglītības iestādē;
 • veic metodisko darbu;
 • kārto dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībām piedalās izglītības iestādes sēdēs un sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

sākumskolas skolotāji darbā lieto visdažādākos uzskates līdzekļus un metodiskos materiālus – attēlus, kartes, dabas priekšmetus, rotaļlietas, pašdarinātas un rūpnieciski gatavotas spēles un mācību materiālus, izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi:

sākumskolas skolotājs visu laiku pavada kopā ar bērniem. Dažādas nodarbības notiek gan grupas telpās, gan rotaļu laukumos ārpus telpām. Sākumskolas skolotāji kopā ar bērniem dodas arī tuvākās vai tālākās ekskursijās. Sākumskolas skolotāji strādā pēc skolas direktora noteikta grafika, kas pārsvarā ir no 08:00 līdz 15:00.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Darba iespējas:

sākumskolas skolotājs strādā pašvaldības vai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai un organizatora spējām, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie noteikumi, jāpārzina mācību un audzināšanas darba saturs; jābūt izpratnei par bērnu attīstības īpatnībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties un paaugstināt savu kvalifikāciju, jābūt komunikablam un spējai strādāt komandā. Jāmīl bērni.

Publicēts 2019. gada 5. martā