Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, kā arī izpilda citus darbus augkopības produkcijas ražošanā, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

Augkopības tehniķis darbā:

 • veic saimniecības novērtējumu, lai izvēlētos un audzētu piemērotākos laukaugus;
 • plāno sējumu struktūru un veic kultūraugu un to šķirņu izvēli;
 • plāno un veic nepieciešamo materiālu iegādi;
 • veic darbus atbilstoši vides aizsardzības prasībām;
 • plāno augkopības produkcijas realizāciju;
 • izstrādā kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju;
 • sagatavo saimniecībā nepieciešamos augkopības dokumentus (produkcijas realizācijas līgumus, grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus);
 • novērtē augsnes fizikālās un agroķīmiskās īpašības;
 • plāno sēklas un stādāmā materiāla iegādi un augsnes uzlabošanas pasākumus;
 • plāno nepieciešamo tehniku, inventāru un rezerves daļas;
 • uztur augkopībā izmantojamo tehniku un inventāru darba kārtībā;
 • sagatavo augsni plānoto kultūraugu audzēšanai;
 • sagatavo sēklas un stādāmo materiālu, stāda vai sēj kultūraugus;
 • veic augu mēslošanu (pamatmēslošanu un papildmēslošanu);
 • veic augu aizsardzības pasākumus (ķīmiskos, bioloģiskos, fizikālos);
 • kopj kultūraugus un uzlabo to augšanas apstākļus;
 • novāc ražu un veic ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu;
 • veic pastāvīgo pļavu un ganību ierīkošanu un kopšanu;
 • darbā ievēro vides aizsardzības un darba drošības noteikumus, samazinot augkopības negatīvo ietekmi uz vidi.

Darba aprīkojums

Augkopības tehniķa darba aprīkojums atkarīgs no darba specifikas. Lauka apstākļos - darba apģērbs, lauka videi piemēroti apavi, galvassega, darba cimdi. Ja paredzēts darbs ar augu aizsardzības līdzekļiem, tad aprīkojums ir aizsargbrilles, aizsargājošs darba apģērbs, gumijas zābaki, gumijas cimdi un respirators. Tāpat tiek lietota biroja tehnika un specializēts aprīkojums dažādu mērījumu un aprēķinu veikšanai, ja darbs saistīts ar izmēģinājumu lauku ierīkošanu, datu ievākšanu un mērījumiem.

Darba apstākļi

Augkopības tehniķis strādā gan telpās, gan lauka apstākļos. Darba laiks ir atkarīgs no darba vietas, piemēram, ar augkopību saistītās institūcijās ir astoņu stundu darba diena, taču, ja strādā individuāli, sniedzot augkopības tehniķa pakalpojumus, darbs var notikt arī vakaros un brīvdienās. Privātos uzņēmumos, piemēram, zemnieku saimniecībās ir nenormēts darba laiks.

Darba un izaugsmes iespējas

Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Darba iespējas ir lauksaimniecības kooperatīvos, privātās saimniecībās, zemnieku saimniecībās (tostarp gan integrētās, gan bioloģiskās lauksaimniecības jomā), augu aizsardzības jomas valsts iestādēs (Valsts augu aizsardzības dienestā, Lauku atbalsta dienestā, Valsts Vides dienestā), sertifikācijas/testēšanas centros, zinātniskajos institūtos un tml. Pēc augkopības tehniķa kvalifikācijas ieguves, strādājot augkopības jomas pētniecības iestādēs, darbs pamatā ir saistīts ar lauka izmēģinājumu ierīkošanu, monitoringu, datu ievākšanu un mērījumu veikšanu. Savukārt pēc augstākās izglītības ieguves lauksaimniecības jomā, piemēram, agronoma kvalifikācijas iegūšanas, ir iespējas strādāt par pētnieku dažādās ar augkopību saistītās iestādēs un uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • izturība, atbildība un emocionālā noturība (savaldība);
 • apņēmība un neatlaidība rezultāta sasniegšanā;
 • iniciatīva ideju un risinājumu radīšanā;
 • azartiskums, vēlme visu paveikt nevainojami;
 • pacietība, precizitāte un rūpība.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Skolā īpašu uzmanību pievērs bioloģijas, matemātikas un fizikas apguvei. Augkopības tehniķim ir jāpārzina augos un augsnē notiekošie bioloģiskie procesi, kā arī jāprot veikt dažādi aprēķini, piemēram, izsējas normas aprēķini, aprēķinot mēslošanas līdzekļu daudzumu, sastādot mēslošanas plānu noteiktiem kultūraugam u.c.
 • Mācoties par augkopības tehniķi, liela uzmanība jāpievērš tehniskajām apmācībām, jo apmācību laiks ir ļoti īss. Mūsdienās lauku darbi nav iedomājami bez tehnikas un precīzās lauksaimniecības. Ķīmijas un IT zināšanas noder jaunāko tehnoloģiju ieviešanai lauksaimniecībā.
 • Šajā profesijā jārēķinās ar sezonālu darba noslodzi, jāstrādā ļoti garas darba stundas, bet, kad viss padarīts, var arī kārtīgi atpūsties.
 • Profesionāli augkopības tehniķi nozarē tiek arī pienācīgi novērtēti atalgojuma ziņā, alga parasti pārsniedz vidējo līmeni.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Z/s Sniķeri īpašnieku Mārtiņu Pētersonu un
APP “Agroresuru un ekonomikas institūts” Stendes pētniecības centra vadošo pētnieci Ingu Jansoni

Atjaunots 2022. gada 4. oktobrī
Publicēts 2022. gada 30. septembrī
Foto no VIAA 2022.g. arhīviem (Nozares konkurss Augkopība)