Pārtikas produktu ražošanas speciālists plāno, organizē, uzrauga pārtikas produktu sagatavošanas, pirmapstrādes, ražošanas, iepakošanas, pēcapstrādes un uzglabāšanas procesus pārtikas aprites (pilna un/vai nepilna ražošanas cikla) uzņēmumā un citās saistītajās organizācijās.

Pārtikas produktu ražošanas speciālists darbā:

 • atbild par ražošanas sanitāriju un personāla higiēnu;
 • atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu darba vietā;
 • orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām;
 • nodrošina pārtikas ražošanā iesaistīto darbinieku saskaņotu darbību;
 • izprot uzņēmuma normatīvi tehnisko dokumentāciju;
 • atbild par saražoto pārtikas produktu atbilstību visām sanitārajām normām;
 • veic kvalitātes vadību un kontroli;
 • veic izejvielu un materiālu pieņemšanu, kvalitātes novērtēšanu un uzglabāšanu;
 • sagatavo izejvielas produktu ražošanai (piem., izejvielu pirmapstrāde u. tml.);
 • kontrolē starpprodukta izgatavošanu atbilstoši normatīvajai dokumentācijai;
 • kontrolē receptūras ievērošanu;
 • kontrolē tehnoloģisko procesu parametrus visos produktu ražošanas posmos;
 • piedalās jaunu iekārtu apgūšanā;
 • nepieciešamības gadījumā veic laboratoriskas pārbaudes vēlamās produkcijas iegūšanai;
 • veic gatavās produkcijas uzskaiti un analīzi;
 • veic neatbilstošās produkcijas uzskaiti un iemeslu analīzi;
 • novērtē tehnoloģiskos un ekonomiskos riska faktorus;
 • ievēro ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro ētikas principus;
 • ievēro un piemēro Latvijas Republikas normatīvo aktu normas pārtikas produktu ražošanā.

Darba aprīkojums:

pārtikas produktu ražošanas speciālista darba aprīkojums ir dators, lai veiktu dažāda veida uzskaites, kā arī ierastā virtuves tehnika un aprīkojums – katli, virtuves svari, jaucējaparāti u.tml.

Darba apstākļi:

pārtikas produktu ražošanas speciālista darbs norit iekštelpās paaugstināta trokšņa, vibrācijas un mitruma apstākļos, kā arī paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos. Jāņem vērā, ka darbs saistīts ar dažādu dezinfekcijas līdzekļu, indīgu gāzu, sārmu un skābju izmantošanu. Darba laiks var būt noteikts kā 8 stundu darba laiks – katru darba dienu no 8:00-17:00, vai arī maiņās. Atkarībā no uzņēmuma – iespējams darbs arī brīvdienās, svētku dienās vai ārpus ierastā darba laika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga pārtikas produktu ražošanas speciālistam atkarīga no ieņemamā amata, atbildības pakāpes, ražotnes lieluma, kā arī Latvijas reģiona, kurā uzņēmums atrodas.

Darba iespējas:

pārtikas produktu ražošanas speciālists var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos, lielveikalu kulinārijas nodaļās, kā arī dibināt savu uzņēmumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, iejūtībai un organizatora spējām, jāpārzina pārtikas jomu reglamentējošie noteikumi, jābūt labām komunikācijas prasmēm, jābūt vēlmei sevi nepārtraukti pilnveidot, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, jābūt spējai strādāt komandā, kā arī jāspēj vadīt padotos darbiniekus. Jāspēj komunicēt ar partneriem vismaz divās svešvalodās.

Publicēts 2020. gada 29. jūlijā