Telpiskās attīstības plānotājs organizē, vada un piedalās telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteiktās politikas ieviešanu un uzraudzību, kā arī koordinē un vada telpiskās attīstības plānošanas projektu sagatavošanu un izstrādi.

Telpiskās attīstības plānotājs darbā:

  • organizē, vada un piedalās teritoriju ekonomiskās, sociālās un vides situācijas noteikšanā, attīstības tendenču identificēšanā un analīzē;
  • piedalās telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
  • organizē, vada un piedalās telpiskās attīstības plānošanas projektu sagatavošanā un izstrādē;
  • koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteikto nosacījumu, politiku un rīcību ieviešanu un veic ieviešanas uzraudzību;
  • izvērtē telpiskās attīstības plānošanas dokumentus un sagatavo priekšlikumus to grozīšanai;
  • pārzina un darbā piemēro mūsdienu plānošanas principus, atbilstošas metodes un informāciju tehnoloģijas;
  • pārzina un darbā piemēro telpiskās attīstības plānošanai nepieciešamos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību un normatīvos aktus, attīstības politikas un telpiskās attīstības plānošanas dokumentu nostādnes;
  • veido sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām un iedzīvotājiem telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, apspriešanā un ieviešanā.

Darba aprīkojums

Telpiskās attīstības plānotājs darbā izmanto: biroja tehniku; datu apstrādē un vizuālā materiāla (infografikas, prezentācijas, kartes u.c.) sagatavošanā bieži izmanto Microsoft Excel un Microsoft PowerPoint programmas; ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS); Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību un normatīvos aktus, attīstības politikas un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus u.c.

Darba apstākļi

Telpiskās attīstības plānotāja darbs pamatā norit birojā. Notiek arī izbraukumi uz pašvaldībām, lai apskatītu konkrēto plānošanas teritoriju. Lielu daļu darba aizņem sanāksmes, iesaistīto pušu sadarbības koordinēšana, diskusiju organizēšana. Darbs pārsvarā ir saistīts ar dialoga veidošanu starp nozarēm un jomu pārstāvjiem, lai panāktu līdzsvarotu teritorijas attīstību.

Darba iespējas

Telpiskās attīstības plānotājam darba iespējas ir pašvaldībās, plānošanas reģionu administrācijās, valsts institūcijās un aģentūrās, privātajā sektorā - telpiskās plānošanas birojos un uzņēmumos, kā arī starptautiskās organizācijās. Tāpat savu profesionālo darbību var īstenot kā pašnodarbinātais.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

spēja viegli komunicēt (verbāli, rakstveidā) un veidot lietišķas attiecības; svešvalodu prasmes; informācijas ieguves un analīzes prasme; prasme uzstāties, argumentēti izteikt viedokli, to aizstāvēt; prasme prezentēt sagatavotos materiālus; vēlme pastāvīgi mācīties, papildināt zināšanas un sekot tendencēm.

Publicēts 2021. gada 18. oktobrī