Arhitekts izstrādā visu veidu būvprojektus visās arhitektūras jomās, kontrolē, uzrauga un vada projektu īstenošanu, konsultē arhitektūras mākslinieciskajos un plānošanas jautājumos, veic zinātniskās pētniecības darbus un vada vai piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju, uzņēmumu attīstības politikas un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā un inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

Arhitekts darbā:

  • izstrādā būvprojektus, maketus, rasējumus un specifikācijas;
  • sagatavo būvprojekta tehnisko dokumentāciju un noformē atbilstoši lietvedības un būvniecības, kā arī pilsētplānošanas un teritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesībām, kā arī organizē tās saskaņošanu ar atbilstošajām institūcijām;
  • plāno, organizē un vada arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu;
  • ievēro darbības jomu regulējošos normatīvos aktus, kā arī darba aizsardzības, ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasības;
  • sniedz konsultācijas un sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, klientiem, nozaru speciālistiem (inženieriem, tehnologiem, dizaineriem, māksliniekiem, agronomiem, mežkopjiem u.c.) un citām darba procesā iesaistītajām personām;
  • uzrauga būvniecības atbilstību būvprojekta dokumentācijai;
  • vada un piedalās būvniecības dalībnieku (t.sk. darba) sanāksmēs;
  • veic būvprojekta autoruzraudzību;
  • veic pētījumus arhitektūras un pilsētplānošanas jomā;
  • katru gadu apmeklē tālākizglītošanas (pārsertificēšanas) kursus.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), kā arī arhitektūras projektēšanas un plānošanas specializētās programmatūras, lieto dažādus dokumentus, likumdošanas aktus un līgumus, ievēro organizācijas iekšējās kārtības noteikumus. Arhitekts lieto arī skiču bloku, rakstāmpiederumus, krāsas, dažādus materiālus un piederumus maketu izgatavošanai, piemēram, kartonu, plastikātu, maketa nazi, šķēres.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu. Piedalās sapulcēs, sanāksmēs arī ārpus biroja telpām, t.sk., vairākas reizes nedēļā apmeklē būvlaukumu. Tuvojoties termiņiem, arhitektu darbs var būt ļoti saspringts.

Darba iespējas:

strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Var strādāt valsts vai pašvaldību institūcijās, kas atbildīgas par apbūvi, teritorijas plānošanu, apdzīvotu vietu attīstību, piemēram, pilsētas būvvaldē.

Iespējamais atalgojums:

arhitekta atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojuma līmeni valstī. Atalgojums ir atkarīgs no pieredzes, kvalifikācijas, pasūtījumu apjoma, uzņēmuma, kurā arhitekts strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt radošam, atbildīgam, mērķtiecīgam, vērīgam, precīzam, akurātam, ar augstām koncentrēšanās spējām, izturīgam, pacietīgam, jāmīl savs darbs, spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot klausīties, ar labām komunikācijas prasmēm, jāprot strādāt komandā, plānot savu un padoto darbu, spējai argumentēt savu viedokli.

Publicēts 2020. gada 5. martā