Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).

Mākslas terapeits veic klienta vai pacienta izpēti vai novērtēšanu un realizē mākslas terapijas procesu, izmantojot specifisku mākslas formu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai, atbilstoši specializācijai; palīdz klientam vai pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību.

Mākslas terapeits darbā:

 • veic klienta vai pacienta izpēti /novērtēšanu: sistemātiski izvērtē un analizē klienta vai pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību;
 • izvērtē pacienta vai klienta spējas un resursus, kurus var izmantot mākslas terapijas procesā;
 • novērtē klienta vai pacienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes;
 • atpazīst klienta vai pacienta personības iezīmju un psihisko stāvokļu izpausmes uzvedībā;
 • formulē atbilstošus mākslas terapijas procesa mērķus un uzdevumus saskaņā ar izpētes /novērtēšanas rezultātiem un tos realizē;
 • sadarbojas ar pacientu vai klientu mākslas terapijas mērķu izvirzīšanā un realizēšanā;
 • izvēlas vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas, saskaņā ar kurām veido mākslas terapijas plānu;
 • izvēlas un lieto piemērotas mākslas terapijas metodes un tehnikas atbilstoši specializācijai un respektējot profesionālās darbības jomu;
 • izstrādā un realizē mākslas terapijas plānu atbilstoši pacienta / klienta problēmām un resursiem;
 • izvēlas un lieto atbilstošu saskarsmes veidu un paņēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu pacientiem vai klientiem, viņu tuviniekiem un citām mākslas terapijas procesā iesaistītām personām;
 • izvērtē mākslas terapijas rezultātus;
 • pārrunā un izskaidro klientam vai pacientam un viņa piederīgajiem vai aprūpētājiem mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz veselību;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem, iekļaujoties multiprofesionālā vai interdisciplinārā komandas darbā, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu klientam vai pacientam;
 • informē un izskaidro sabiedrībai mākslas terapijas procesu, mērķus un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus;
 • ievēro profesionālos un vispārīgos ētikas principus;
 • aizstāv pacientu vai klientu tiesības un intereses;
 • dokumentē mākslas terapijas procesu atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām;
 • regulāri piedalās supervīzijās;
 • strādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas;
 • sistemātiski iepazīstas ar jaunāko profesionālo literatūru un periodiskajiem izdevumiem;
 • lieto informācijas tehnoloģijas, t.sk., informācijas glabāšanai, iegūšanai un izplatīšanai;
 • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

mākslas terapeits darbā ir specapģērbā, lieto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), specifiskas datu bāzes un programmas, lietvedības programmas, medicīnisko dokumentāciju, lieto specifisku medicīnas terminoloģiju, ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

Atkarībā no veicamā darba specifikas katrā darba vietā mākslas terapeits izmanto atbilstošus palīglīdzekļus, tehnikas, vingrinājumus, mūziku.

Darba apstākļi:

mākslas terapeitam ir speciāli ierīkots plašs kabinets, kur notiek individuālās vai grupu nodarbības.

Iespējamie riska faktori: psihoemocionālā slodze, liela uzmanības koncentrācija visas darba dienas garumā.

Darba iespējas:

mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, veicot savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās, nodibinājumos vai pie komersantiem.

Iespējamais atalgojums:

mākslas terapeita atalgojums vidēji ir sākot no 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā mākslas terapeits strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

vajadzīgas labas profesionālās prasmes. Jābūt labām organizatoriskajām, radošajām, komunikāciju prasmēm. Svarīga ir vēlme un patika strādāt ar cilvēkiem, griba palīdzēt, līdzjūtība. Jābūt laipnam, iejūtīgam, pacietīgam, izpalīdzīgam, kārtīgam, korektam, pozitīvam, motivējošam, psiholoģiski stabilam, ļoti uzmanīgam un vērīgam. Jāspēj savaldīt savas emocijas, rast kontaktu ar dažādu vecumu un dažādu uzvedību pacientiem/klientiem, pamatot savu viedokli, kritiski domāt un risināt problēmas. Svarīgas ir arī svešvalodu prasmes.

Publicēts 2019. gada 13. novembrī