Sporta treneris nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta veidam un sporta treniņu mērķiem.

Sporta treneris darbā:

 • nosaka sporta vispārējos un konkrētos mērķus un uzdevumus, orientējoties uz personības attīstīšanu un sporta sasniegumiem;
 • izvēlas piemērotas metodes un nodarbību formas atbilstoši mūsdienu tendencēm un prasībām sportā;
 • pārzina attiecīgā sporta veida mācību treniņu programmu saturu un to veidošanas prasības, prot patstāvīgi izveidot sporta programmas saturu attiecīgajā sporta veidā;
 • izstrādā, sastāda un uzglabā mācību treniņu procesa plānus, sacensību un citu sporta pasākumu kalendāros plānus;
 • nosaka audzēkņu fiziskās sagatavotības, fizisko darbaspēju, tehniskās meistarības un cita veida attīstības līmeņus;
 • organizē un vada treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus pasākumus;
 • veic sporta pedagoģisko kontroli, drošības tehnikas pasākumus, sniedz pirmo palīdzību;
 • modulē audzēkņu un komandu emocionālo stāvokli, uzmanības līmeni, fiziskā, psihiskā un garīgā noguruma pakāpi;
 • rada labvēlīgu atmosfēru audzēkņu un komandas attiecībās;
 • veido pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sportu un fiziskajām aktivitātēm;
 • sistemātiski izvērtē un paaugstina savu trenera darbības profesionālo meistarību un pilnveido spēju sadarboties.

Darba apstākļi

Sporta trenera darba apstākļi atkarīgi no sporta veida. Darbs notiek gan telpās, gan ārā. Atkarībā no darba vietas trenera darbs var notikt arī vakaros, brīvdienās un svētku dienās. Var būt arī komandējumi. Darbs nepārtrauktā saskarsmē ar cilvēkiem.

Darba un izaugsmes iespējas

Ar sporta trenera izglītību ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • jebkura sporta veida trenera darbā ir nepieciešama pacietība un neatlaidība;
 • mērķtiecība un plānošanas prasme ir nepieciešama, lai organizētu ikdienas treniņu procesu, tostarp sportistu slodžu apjomus un intensitāti un gatavotu sportistus sacensībām gan fiziski, gan morāli;
 • disciplīna un režīms ir būtiski nosacījumi sportisko mērķu sasniegšanā;
 • treniņu procesā radoši apvienot un pielietot visas iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, piemēram, veidot treniņus rotaļu formā bērniem, rast alternatīvus risinājumus, ja treniņa laikā nav pieejams nepieciešamais aprīkojums u.tml.;
 • prasme izveidot un vadīt komandu, saskarsmes prasmes - ir jāprot atrast pareizā pieeja un vārdi, lai iedvesmotu, izskaidrotu un saliedētu komandu;
 • vērīgums un prasme analītiski izvērtēt situācijas, kā arī prognozēt turpmākās darbības;
 • jābūt fiziski aktīvam, rādot piemēru audzēkņiem / sportistiem.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Sporta trenera darba gaitas ir vieglāk uzsākt, ja ir paraugs, kam līdzināties - cits treneris, kas ir Tava autoritāte. Jo sākumā bez iepriekšējas trenera pieredzes ir ļoti grūti motivēt sportot, organizēt, vadīt, plānot, kontrolēt treniņu procesu, sekmējot augstāku rezultātu sasniegšanu. Tikai pamazām, iepazīstot audzēkņus, komandu, veidojas sapratne, kā un kas ir jādara un tieši kāda pieeja treniņu procesam palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu.
 • Ir ļoti būtiski prast savaldīties, būt pacietīgam. Uz treniņu katrs (arī treneris) atnāk ar savu noskaņojumu, ko ietekmē dažādi ikdienas notikumi. Svarīga ir sapratne par kopīgā darba nepieciešamību un spēja strādāt saskarsmē ar citiem, būtiska ir arī tolerance un prasme klausīties. Daudzus gadus trenējot, treneris nereti kļūst par audzēkņa / sportista uzticības personu – tā ir liela atbildība.
 • Sporta trenera darbs primāri ir darbs ar sevi – nemitīgi pilnveidoties garīgi un fiziski, lai spētu atbalstīt savu audzēkni / sportistu – treneris ir paraugs vārdos un darbos.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Salaspils sporta skolu 

Publicēts 2022. gada 28. novembrī