Ergoterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt personai apgūt vai atgūt prasmes, kas ļauj būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvā laika aktivitātēs. Pie ergoterapeita vēršas tad, kad slimības vai traumas dēļ cilvēks vairs nespēj veikt sev nozīmīgas ikdienas dzīves darbības – ēst, apģērbties, mazgāties, meklēt sev nepieciešamo informāciju, dejot u.c. Ergoterapeits ar dažādām aktivitātēm palīdz personai atgūt vai iegūt spējas patstāvīgi, bez citu palīdzības veikt ikdienas nodarbes.

Ergoterapeits darbā:

  • strādā ar personām visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī senioriem;
  • novērtē personas spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās un sazināšanās prasmes;
  • iegūst informāciju par personas fizisko vidi - dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem, kā arī sociālo vidi - ģimeni, draugiem, skolasbiedriem, darba biedriem u.c.;
  • izstrādā un īsteno terapijas plānu, plāna īstenošanā, ja nepieciešams, piesaista citus speciālistus – psihologu, fizioterapeitu u.c.;
  • motivē personu aktīvi iesaistīties terapijas procesā, lai patstāvīgi un bez citu palīdzības varētu veikt ikdienas dzīves nodarbes;
  • izglīto personas tuviniekus par to, kā veicināt viņa neatkarību ikdienas dzīves nodarbēs;
  • novērtē terapijas plāna rezultātus;
  • konsultē par fiziskās vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu, piemēram, izstrādā rekomendācijas ēku pieejamības nodrošināšanai un darba vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem;
  • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, nozares semināros, konferencēs, kongresos, lasa zinātnisko literatūru.

Darba aprīkojums:

medicīnas apģērbs atbilstoši prakses jomai un darba vietā pieņemtajai kārtībai; dažādi tehniskie palīglīdzekļi, kurus izmanto, lai atvieglotu ikdienas darbību veikšanu, piemēram, palīgierīce gāzes plīts ieslēgšanai, nenoslogojot pacienta locītavu, palīgierīces priekšmetu satveršanai u.c.; tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija un iestādes iekšējās lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

ergoterapeits strādā jebkurā vidē, kurā persona veic savas nodarbes (piemēram, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs,  publiskā vidē, personas dzīves un/vai darba vietā, utml,); darba laiks atkarīgs no iestādes vai uzņēmuma noteiktā darba laika.

Darba iespējas:

ergoterapeitam ir iespēja strādāt rehabilitācijas centros, poliklīnikās, slimnīcās, sociālās aprūpes iestādēs (pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes centros, tehnisko palīglīdzekļu centros).

Iespējamais atalgojums:

ergoterapeita atalgojums vidēji ir sākot no 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, ergoterapeits strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība, nosvērtība, augsta stresa noturība (personām, kurām ergoterapeits sniedz savus pakalpojumus, bieži mēdz būt negatīvas emocijas, jo viņi nav apmierināti ar savu veselības stāvokli); humora izjūta, kas palīdz vieglāk tikt galā ar ikdienas situācijām; jāzina svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 1. oktobrī