Redaktors organizē un pārrauga darbu plašsaziņas līdzekļos (presē, radio, televīzijā, elektroniskajos medijos), īsteno izdevuma koncepciju (ieceri, pamatideju) un vada žurnālistu darbu.

Redaktors darbā:

  • izvērtē tēmu aktualitāti, ierosina tēmas vai uzdod žurnālistiem sagatavot noteiktu materiālu (piemēram, intervēt kādu konkrētu cilvēku, sagatavot rakstu par sabiedrībā aktuālu problēmu);
  • pārlasa žurnālistu sagatavotos rakstus, pārbauda teksta tehnisko un zinātnisko terminoloģiju un literāro stilu, veic publicējamo materiālu novērtēšanu, atlasi, rediģēšanu un faktoloģisko pārbaudi;
  • ja materiāls paredzēts drukātajiem medijiem, to nodod korektūrai un maketēšanai, ja radio vai televīzijai – redaktora asistenti sagatavo tekstu tā, lai tas būtu viegli uztverams klausītājiem, un nodod diktoriem;
  • regulāri tiekas ar plašsaziņas līdzekļa darbiniekiem sapulcēs, kurās izsaka savas domas par padarīto, informē par jaunumiem, pārmaiņām, uzklausa darbinieku ieteikumus, plāno publicējamo materiālu tēmas;
  • piedalās dažādos pasākumos, kuros sniedz viedokli par sabiedrībā notiekošajām aktualitātēm;
  • atlasa un pieņem darbā darbiniekus, novērtē darbinieku darbu, plāno budžetu, slēdz līgumus.

Darba aprīkojums:

redaktoram nav speciāla darba apģērba, redaktors darbā izmanto datoru un biroja tehniku, tālruni, diktofonu, rakstāmpiederumus, papīru piezīmēm, izmanto specifiskas datu bāzes un programmas, lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

redaktors strādā biroja telpās, daļu darba laika pavada, strādājot pie datora, kā arī ārpus biroja, dodoties uz dažādiem uzņēmumiem, iestādēm, apmeklējot pasākumus, kas saistīti ar redaktora darba pienākumu veikšanu. Redaktora darba laiks nav stingri normēts – atkarībā no plašsaziņas līdzekļa specifikas var būt jāstrādā jebkurā nedēļas dienā gan vēlu vakaros, gan agri no rīta.

Iespējamais atalgojums:

redaktora atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma lieluma, kurā redaktors strādā.

Darba iespējas:

redaktori var strādāt laikrakstu un žurnālu redakcijās, televīzijā, radio, elektroniskajos medijos, reklāmas aģentūrās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskajai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām, jāpārzina sabiedrībā notiekošās aktualitātes, jābūt labam organizatoram, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, jābūt vadītāja/līdera prasmēm, jāpiemīt kritiskajai domāšanai, valsts valodas zināšanām jābūt visaugstākajā līmenī, jāzina svešvalodas, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 30. decembrī