Transporta vagonu tehniķis veic vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus, palīdz organizēt un vadīt vagonu tehniskās apkalpes un remonta iecirkņu un nodalījumu darba brigāžu darbu. 

Transporta vagonu tehniķis darbā:

 • apskata kravas un pasažieru vagonus un pārbauda to komplektāciju;
 • paziņo par bojājumiem atbilstoši noteiktajam bojājumu klasifikatora kodam;
 • veic vilciena sastāva bremžu pārbaudi;
 • atzīmē vagonu bojātās vietas;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • izmanto tehnoloģiskās kartes kravas un pasažieru vagonu detaļu un mezglu remontam vai nomaiņai;
 • lieto kravas vagonu kinemātiskās, pneimatiskās un elektriskās shēmas plānveida remonta veikšanai;
 • veic kravas vagonu tehnisko apkopi atbilstoši kravas vagonu veidam un tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām;
 • sagatavo tukšo kravas vagonu turpmākajiem kravu pārvadājumiem;
 • pieņem kravas vagonu plānveida remontā un to arī veic, atbilstoši kravas vagona veidam un tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • veic pasažieru vagonu tehnisko apkopi, atbilstoši pasažieru vagona veidam un tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • veic pasažieru vagonu bezatkabes remontu, atbilstoši pasažieru vagona veidam un tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • veic pasažieru vagonu kārtējo remontu uz specializētiem remonta ceļiem, atbilstoši pasažieru vagona veidam un tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • pieņem pasažieru vagonu plānveida remontā un pats to veic, atbilstoši pasažieru vagona veidam un tehniskās dokumentācijas prasībām;
 • operatīvi novērš kravas noplūdi vai kravas biršanu no kravas vagoniem un pieņem lēmumu par vagona darbderīgumu;
 • organizē kravas vagona sagatavošanu krāsošanai, tā krāsošanu un trafarēšanu;
 • kontrolē kravas un pasažieru vagonu detaļu, agregātu un mezglu plānveida remonta tehnoloģijas ievērošanu;
 • pieņem ekspluatācijā vagonus pēc to remonta;
 • sadarbojas ar citiem dzelzceļa darbiniekiem;
 • ievēro noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
 • ievēro uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus;
 • ievēro ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

Darba aprīkojums:

transporta vagonu tehniķis darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, speciālas mērierīces un tehniskos rasējumus, kā arī izmanto biroja tehniku (datoru, printeri, telefonu) un specifiskas datorprogrammas. Darbs tiek veikts speciālā darba apģērbā ar gaismu atstarojošiem elementiem.

Darba apstākļi:

transporta vagonu tehniķa darbs pārsvarā norit ārpus telpām, apsekojot kravas un pasažieru vagonus, veicot to defektāciju un remontējot tos. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika.

Darba iespējas:

transporta vagonu tehniķis strādā vagonu ekspluatācijas, tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos un iecirkņos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāpiemīt līdera īpašībām, jāprot lasīt tehniskie rasējumi, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, pacietībai, jāspēj plānot un organizēt savu darbu, jāpārzina profesionālā terminoloģija gan latviešu, gan svešvalodā, jāpārzina latviešu un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 12. martā