Kokvedēja automobiļa vadītājs veic apaļo kokmateriālu pārvadāšanu, izmantojot kokvedēju vai kokvedēja sastāvu, kas aprīkots ar manipulatoru (tehniskais aprīkojums apaļo kokmateriālu iekraušanai krautuvē), konkrētu apaļo kokmateriālu, kas atrodas krautuvē pie ceļa, iekraušanu kokvedējā ar manipulatora palīdzību, kravas aizvešanu līdz piegādes vietai un tās izkraušanu. Kokvedēja vadītājs veic pārvadāto sortimentu uzskaiti, izmantojot datortehniku un operatīvās informācijas nodošanu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

Kokvedēja automobiļa vadītājs darbā:

 • vada kokvedēju un kokvedēja sastāvu īpašos apvidus un laika apstākļos;
 • novērtē attiecīgo apaļo kokmateriālu kvalitāti un nosaka uzkrautās kravas apjomu;
 • veic apaļo kokmateriālu iekraušanu un izkraušanu ar manipulatoru;
 • lasa darba uzdevumu, maršruta kartes, orientējas apkārtnē;
 • lieto kokvedējā vai kokvedēja sastāvā uzstādīto datortehniku;
 • veic kokvedēja vai kokvedēja sastāva un manipulatora ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes;
 • veic kokvedēja vai kokvedēja sastāva vienkāršus remonta darbus, kam nav nepieciešami servisa pakalpojumi;
 • pārzina darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus mežsaimniecības jomā;
 • nodrošina dabas un apkārtējās vides aizsardzības prasību ievērošanu, lieto videi draudzīgus materiālus;
 • ievēro ugunsdrošības noteikumus, lieto ugunsdzēsības materiālus un ierīces;
 • sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro darbu  secību, darba aizsardzības prasības un lieto individuālās aizsardzības līdzekļus;
 • uzskaita izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolē darbu izpildes gaitu un kvalitāti.

Darba aprīkojums:

kokvedēja automobiļa vadītājs darbā izmanto instrumentu komplektu automobiļa nelielu tehnisku bojājumu novēršanai ceļā, piemēram, riepas nomaiņai, izmanto darba apģērbu un darba aizsarglīdzekļus. Darbā pielieto datoru, datu ievades un apstrādes programmas, elektroniskā pasta programmas, interneta pārlūkprogrammas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmu programmas. Kokvedēja automobiļa vadītājam, pārvadājot apaļos kokmateriālus, konkrēta uzdevuma izpildē līdzi vienmēr ir normatīvajos aktos noteiktā pavaddokumentācija.

Darba apstākļi:

kokvedēja automobiļa vadītājam ir sēdošs darbs, kas vienlaikus prasa nepārtrauktu vadītāja redzes koncentrēšanu veicamajam uzdevumam. Atkarībā no situācijas, darbs jāveic arī nelabvēlīgos laikapstākļos: lietus, vēja, snigšanas, biezas miglas, apledojuma u.tml laikā, kā arī saules radiācijas iedarbībā.

Darba iespējas:

kokvedēja automobiļa vadītājs strādā meža nozares uzņēmumos vai uzņēmumos, kas sniedz kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumus.

Iespējamais atalgojums:

kokvedēja automobiļa vadītāja atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojuma līmeni valstī. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā, kā arī no mēnesī veikto darbu apjoma, un no tā, kā šis darba apjoms tiek veikts – cik ekonomiski un pareizi vadītājs brauc ar kokvedēju vai kokvdēja sastāvu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt atbildības izjūtai par mašīnu, par kravu, par drošību uz ceļa, labām orientēšanās, koncentrēšanās un reakcijas spējām, precizitātei, patstāvīgumam, spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt, jāprot plānot savs darba laiks, jāpiemīt tehniskai domāšanai, jābūt pamatzināšanām mehānikā.

Publicēts 2020.gada 20.februārī