Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs izstrādā ugunsdzēsības, meža ugunsdrošības un meža aizsardzības kārtību un vadlīnijas, plāno atbilstošos pasākumus, to īstenošanu un budžetu.

Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs darbā:
 • izstrādā meža aizsardzības, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības vadlīnijas, un kārtības, kā arī nodrošina, lai tās tiktu ievērotas un īstenotas, nepieciešamības gadījumā izstrādā tajās izmaiņas un uzlabojumus;
 • nodrošina meža aizsardzības, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības nepieciešamā budžeta izstrādi un gatavo atskaites;
 • plāno pasākumus, izpētes un attīstības projektus, lai sekotu meža veselības stāvokļa izmaiņām, ierobežotu meža kaitēkļu un slimību (piemēram, sakņu trupe) masu savairošanos, organizē meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;
 • sagatavo atskaites un informāciju par plānotajiem un veiktajiem meža aizsardzības pasākumiem, meža ugunsgrēkiem un to nodarītajiem zaudējumiem;
 • nodrošina, ka mežsaimniecībās tiek ievērotas meža aizsardzības,  ugunsdrošības un ugunsdzēsības prasības;
 • izstrādā priekšlikumus, lai uzlabotu darbību mežsaimniecībās un pārbauda darba izpildes kvalitāti;
 • nodrošina trūkumu un nepilnību novēršanu meža aizsardzības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumos, ja tās atklātas iekšējā vai ārējā audita pārbaudēs;
 • organizē sadarbību meža aizsardzības, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumos ar valsts institūcijām, pētnieciskajām iestādēm un citām organizācijām;
 • veic saraksti ar fiziskām un juridiskām personām par meža aizsardzības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumiem;
 • definē prasības informācijas sistēmu pilnveidošanai meža aizsardzības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības procesu vajadzībām, veic sistēmas testēšanu;
 • seko līdzi meža kartogrāfiskā materiāla kvalitātei;
 • apmāca darbiniekus meža aizsardzības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumos, kā arī šajos procesos izmantojamās programmatūras lietošanā un apseko objektus dabā;
 • kontrolē, lai tiktu ievērotas sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā;
 • gatavo un sniedz lekcijas, ziņojumus uzņēmumā un ārpus tā meža aizsardzības, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumos.
Darba aprīkojums:

lieto dažāda veida biroja tehniku, strādā ar specializētām datorprogrammām, izmanto atbilstošus apavus, apģērbu, veicot pārbaudes, izmanto mēriekārtas, piemēram, Biterliha antenu, nosakot kokaudzes vai tās daļu šķērslaukumu.

Darba apstākļi:

strādā gan birojā, gan mežā, kur ir pakļauts laikapstākļiem; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, ja noticis kas ārkārtējs, jebkurā diennakts laikā.

Darba iespējas:

valsts un pašvaldības mežu pārvaldes institūcijās, mežizstrādes un mežsaimniecības uzņēmumos.