Mežzinis veic mežsaimniecības aktivitāšu vadību un organizēšanu. Pienākumi atkarīgi no jomas (mežsaimniecība, meža un vides aizsardzība, ugunsapsardzība, medību uzraudzība, juridiskā / administratīvā), kurā mežzinis strādā.

Mežzinis darbā:

Mežsaimniecības jomā:

 • izvērtē koku ciršanas iesniegumus un pieņem lēmumu par apliecinājumu izsniegšanu vai atteikumu;
 • saskaņo plānoto koku ciršanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ;
 • kontrolē koku ciršanai noteikto prasību ievērošanu;
 • kontrolē  un dabā pārbauda meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu, ja nepieciešams, sagatavo atzinumus mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu;
 • pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu ceļu būvēšanai vai rekonstrukcijai meža teritorijās.

 

Meža un vides aizsardzības jomā:

 • kontrolē meža, vides un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību meža un vides aizsardzības prasībām;
 • kontrolē meža apsaimniekošanas un izmantošanas atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumiem kultūras pieminekļu aizsardzības zonās;
 • uzrauga meža veselības stāvokli un ziņo virsmežniecībai par slimību un kaitēkļu masveida savairošanos;
 • piedalās meža slimību kaitējuma apjoma novērtēšanā un bīstamo meža kaitēkļu ierobežošanas pasākumos.

 

Ugunsapsardzības jomā

 • uzrauga meža ugunsapsardzības noteikumu ievērošanu atbilstoši prasībām;
 • veic meža ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus;
 • sastāda meža ugunsdzēsības operatīvo plānu;
 • informē meža īpašnieku par nepieciešamību iesaistīties meža ugunsgrēka uzraudzībā, par ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību, vienkāršajiem dzēšanas paņēmieniem, darba aizsardzības prasībām;
 • koordinē un kontrolē ugunsapsardzībā iesaistīto darbinieku darbu;
 • sadarbībā ar virsmežniecību kontrolē ugunsnovērošanas torņu dežurantu darbu;
 • ugunsgrēka gadījumā vada meža ugunsgrēku dzēšanu un uguns izplatīšanās ierobežošanas pasākumus;
 • uztur pārziņā esošo ugunsdzēsības tehniku un inventāru.

 

Medību uzraudzības jomā

 • kontrolē medību normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • seko līdzi sugu populācijas daudzuma pieaugumam vai samazinājumam savvaļā, nosaka plēsīgo un medījamo dzīvnieku medīšanas normas;
 • uzskaita medījamos dzīvniekus un sagatavo uzskaites dokumentus;
 • sagatavo un apkopo dokumentus par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
 • sagatavo un apkopo dokumentus par kritušiem savvaļas dzīvniekiem.

 

Juridiskajā jomā

 • sadarbībā ar virsmežniecības inspektoriem sagatavo administratīvos aktus;
 • noformē meža apsaimniekošanas, medību vai ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus (mērījumi, skices, patvaļīgi nocirstā apjoma aprēķins, zaudējumu aprēķini utt.);
 • sastāda protokolu un pieņem lēmumu par naudas soda uzlikšanu vai administratīvās lietvedības izbeigšanu;
 • sadarbībā ar virsmežniecības speciālistiem sagatavo dokumentus par konstatētajiem pārkāpumiem un iesniedz tos  tiesībaizsardzības iestādēs.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādus mērinstrumentus – dastmēru, koku augstuma mēru, ierīces šķērslaukuma un leņķu mērīšanai, attāluma mērītājus, pieauguma svārpstu koku vecuma noteikšanai. Izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru, kas aprīkots ar speciālām datorprogrammām, kā arī dienesta automašīnu. Darbā izmanto GPS uztvērēju.

Darba apstākļi:

strādā 8 stundu darba dienu mežā (pamatā) vai birojā. Ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, var nākties strādāt arī naktīs un brīvdienās.

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldības meža pārvaldes institūcijās, mežizstrādes un mežu apsaimniekotāju firmās, virsmežniecībās, var darboties laboratorijās pie zinātniskajiem pētījumiem mežsaimniecības nozarē.