Intervija Jāni Rosicki,

Latvijas valsts meža dienesta (VMD) Zemgales virsmežniecības vecāko mežzini

Kā Jūs izvēlējāties kļūt par mežzini?

Mans tēvs bija mežzinis. Jau kā bērns zināju, ka strādāšu mežā un, kad skolas laikā jautāja par ko kļūšu, man bija skaidra atbilde - strādāšu par mežzini. Mācījos Aizupes meža tehnikumā (tagad Ogres Valsts tehnikums). Pēc mācībām meža tehnikumā sāku strādāt meža sistēmā, vēlāk turpināju studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē. Latvijas valsts mežu dienestā esmu jau 20 gadus, kopš tā dibināšanas brīža.Protams par mežzini uzreiz nekļuvu, vispirms strādāju par mežsargu. Kopš 2000. gada esmu mežzinis.

Kādi ir Jūsu pienākumi?

Pienākumi ir daudz un dažādi. Galvenais ir kontrolēt, kā tiek ievēroti normatīvie akti, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu. Kontrole notiek kā valsts, tā arī privātos mežos. Lai īpašnieks savā mežā varētu nocirst kokus, ir nepieciešams ciršanas apliecinājums, un to izraksta mežzinis. Lai to saņemtu, īpašnieks VMD struktūrvienībā iesniedz iesniegumu, kurā izsaka savu vēlmi, mežzinis izvērtē, vai iesniegumā norādītā darbība atbilst likumdošanai, un attiecīgi izraksta ciršanas apliecinājumu vai negatīvu atbildi - atteikumu.

Mežzinis pārbauda arī meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas kvalitāti platībās.

Manos pienākumos ietilpst ar medībām saistīto normatīvo aktu ievērošanas kontrole. Uzskaitu medījamos dzīvniekus un sagatavoju uzskaites dokumentus, apkopoju dokumentus par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un kritušiem savvaļas dzīvniekiem. Lai savu darbu varētu labi izdarīt, ir nepieciešams ne tikai pazīt dzīvnieku pēc izskata, pēc to pēdām un pārzināt dzīvnieku bioloģiju, bet ir arī jāzina, kur konkrētajā platībā mīl uzturēties dzīvnieki un ar ko tie barojas.

Vasarā svarīga ir ugunsapsardzība. Mežziņi piedalās ugunsgrēku atklāšanā, dzēšanā un likvidēšanā. VMD ir savs torņu tīkls, tur karstajās vasaras dienās strādā dežuranti, kuri ziņo par redzamajiem dūmiem. Kad pienāk tāds ziņojums, jāsēžas mašīnā, kas aprīkota ar sūkni un ūdens cisternu, un jāmeklē ugunsgrēka vieta.

Nelielos ugunsgrēkus varu nodzēst pats, ja netieku galā, saucu palīgos VMD ugunsdzēsēju mašīnu. Telefonam jābūt ieslēgtam 24 stundas diennaktī.

Ko Jums pašam patīk darīt vislabāk?

Man vislabāk patīk darbs ar meža īpašniekiem meža atjaunošanas un kopšanas jautājumos, jo, savlaicīgi atjaunojot un pareizi izkopjot mežu, mēs veidojam nākotnes mežu. Nocirst to, kas ir izaudzis, nav liela māksla, bet meža atjaunošana procesa sākumā, kad izvēlas kādus kokus audzēt, un pirmie kopšanas gadi, ir liela atbildība. Un, kad redzi pēc pāris gadiem, ka no mazas maikstes ir izaudzis liels koks, – ir patiess gandarījums.

Mežu īpašnieki nāk pie manis uz konsultācijām ar jautājumu, kādus kokus audzēt. Šeit gan lēmums ir jāpieņem pašam īpašniekam. Es varu tikai norādīt, kam pievērst uzmanību. Ir svarīgi noteikt un pārzināt augsnes veidu jeb, profesionālā valodā runājot, meža augšanas apstākļu tipu, iepriekšējo audzi un vēl citus faktorus. Piemēram, ja meža augšanas apstākļu tips ir damaksnis, kas ir visizplatītākais meža koku augšanas tips, ir skaidrs, ka tur var audzēt visas izplatītākās koku sugas - apsi, bērzu, priedi un egli. Izvēle nav viegla, - stādīt priedi, egli vai gaidīt, kad mežs atjaunosies dabiski. Šobrīd damaksnī mežs jāatjauno 5 gadu laikā.

Vai darbā ir arī savas „ēnas puses”?

Jā, tās ir cilvēku sodīšanas lietas. Piemēram, ja cilvēks ir pārkāpis meža normatīvos aktus, jāsastāda protokols, un jāpaziņo, ka jāmaksā sods. Šim darbam jau pāris dienas iepriekš noskaņojos un sevi sagatavoju.

Ir arī darbs ar dokumentiem, viss, kas redzēts mežā, ir jāpieraksta, visiem datiem jābūt dokumentētiem. Ir jāsagatavo dažādi atteikumi un akti. Nedēļā vienu dienu esmu birojā, kur nodarbojos ar dokumentu sakārtošanu vai tiekos ar mežu īpašniekiem, bet pārējās dienās ir meža darbi.

Kādām ir jābūt rakstura īpašībām, lai darītu šo darbu?

Mežziņa darbā ir jābūt vērīgam un uzmanīgam, lai varētu pamanīt postījumus vai patvaļīgu koku izciršanu operatīvi.

Svarīga ir laba saskarsme ar cilvēkiem. Ir jābūt labestīgam un atvērtam. Nedrīkst pie cilvēkiem iet ar naidu, jāmāk savaldīties.

Tāpat nedrīkst noskaņoties negatīvi pret cilvēku, tad nekas labs nesanāks. Var jau uzreiz rakstīt protokolu un sodīt, bet svarīgi ir tomēr, lai mežs aug.

Mežs  ir gan valstij, gan sabiedrībai vajadzīgs, jo tas ir mūsu zelts.

Ir jāapzinās, ka mežzinis ikdienā darbu veic vienatnē, tāpēc jāmāk to plānot pastāvīgi. Jārēķinās, ka tas nav astoņu stundu darbs, mežzinim var nākties strādāt gan pa vakariem, gan brīvdienās.

Ko Jūs teiktu skolēnam, kam ir interese par mežziņa profesiju?

Ir jāmīl mežs un daba. Skolā jāpievērš uzmanība bioloģijai, tikai tālāk augstskolā māca speciālos priekšmetus – dendroloģiju, mežkopību, medību priekšmetu, augsnes mācību un citus.

Atjaunots 2017. gada 17. februārī
Publicēts 2013. gada 9. decembrī