Mežsaimniecības tehnologs vada meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - plāno un vada meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus, mežaudžu kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un realizāciju, pārzina mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas un  instrumentus, darba rīkus, nodrošina vidi saudzējošu ražošanas procesu.

Mežsaimniecības tehnologs darbā:
 • plāno un organizē mežsaimniecības darbus;
 • Iivērtē savā pārziņā esošo meža teritoriju un plāno meža retināšanu un atjaunošanu, ņemot vērā informāciju par koku vecumu, diametru, augstumu, augšanas biezību;
 • organizē augsnes sagatavošanu un pasūta koku stādus no kokaudzētavas, ņemot vērā meža tipu, augšanas apstākļus – augsnes mitrumu, sastāvu un saules gaismu;
 • uzrauga jaunos stādījumus un veic dažādus aizsardzības pasākumus, piemēram, organizē miglošanu, lai pasargātu stādījumus no slimībām, ierīko slazdus mizgraužu ķeršanai;
 • organizē meža retināšanas darbus, novērtē meža stāvokli un ar speciālu krāsu vai skrīpstu (īpašs ass nazis) iezīmē kokus, kuri ir izcērtami;
 • veic cirsmas novērtējumu, kas nepieciešams kokmateriālu izstrādei – ar dastmēru izmēra koka diametru, bet ar augstuma mēru – koku augstumu. Datorprogramma aprēķina kāda veida kokmateriāli, piemēram, papīrmalka, finiera kluči, cik lielā daudzumā un par kādu cenu iegūstami no konkrētās cirsmas un veic kokmateriālu realizāciju;
 • uztur kārtībā mežsaimniecisko infrastruktūru – piemēram, lai ceļi un grāvji ir kārtībā, plāno nepieciešamos remontdarbus vai jaunas infrastruktūras izbūvi, organizē arī meža uzkopšanas darbus;
 • plāno un organizē dažādus meža aizsardzības darbus, piemēram, īpašu joslu ierīkošanu, kas meža ugunsgrēka gadījumā liesmai neļauj pāriet no viena sektora uz otru;
 • pārzina mežsaimnieciskajos darbos pielietojamās mašīnas, instrumentus, darba rīkus, veic mašīnu diagnosticēšanu, novērtē tehnisko stāvokli; veic to remontu;
 • veic meža apsardzību – ugunsdrošības pārraudzība;
 • pārzina medību saimniecības organizācijas;
 • nodrošina un ievēro darba aizsardzības un vides aizsardzības noteikumus;
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar dažādiem mērinstrumentiem, piemēram, dastmēru, busoli, koku augstuma mēru, izmanto skrīpstu vai krāsu, ar kuru atzīmē izcērtamos kokus, pielieto mačeti, urbi, ar ko pārbauda koka vecumu. Birojā izmanto datoru ar speciālām datorprogrammām. 

Darba apstākļi:

darbs parasti ir astoņas stundas dienā gan birojā, gan mežā, arī nelabvēlīgos laika apstākļos. Ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, var nākties strādāt arī virsstundas un brīvdienas.

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldības mežu pārvaldes institūcijās, mežizstrādes firmās un mežu realizācijas uzņēmumos.