Mežsaimniecības inženieris var vadīt mežsaimniecības uzņēmumu vai uzņēmuma struktūrvienību, strādāt mežsaimniecības valsts iestādēs un citās organizācijās  kā vadītājs, mežsaimniecības konsultants, padomnieks, kā arī veikt zinātniskās pētniecības darbu mežsaimniecības nozarē.

Mežsaimniecības inženieris darbā:
  • plāno, organizē un vada mežsaimniecības uzņēmuma darbību;
  • veic aprēķinus par plānoto darbu izmaksām, nepieciešamajām investīcijām un darbaspēka patēriņu;
  • plāno un vada meža atjaunošanu, ieaudzēšanu, mežaudžu kopšanu un kokmateriālu ieguves darbus;
  • pārzina un nepieciešamības gadījumos strādā ar mežsaimnieciskajos darbos pielietojamo tehniku, instrumentiem un darba rīkiem;
  • pārzina meža ekoloģiju un tipoloģiju;
  • organizē un veic mežaudžu inventarizāciju un meža novērtēšanu;
  • iegūst, izmanto un analizē informāciju, izmantojot speciālas aprēķinu metodes un datorprogrammas;
  • veic zinātniskās pētniecības darbu mežsaimniecības nozarē;
  • darbā izmanto zinātniskos un lietišķos pētījumus, ievieš jaunas darba metodikas, līdzdarbojas jaunu, mežsaimniecībā noderīgu datorprogrammu izstrādē.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādus mērinstrumentus – dastmēru, koku augstuma mēru, ierīces šķērslaukuma un leņķu mērīšanai, attāluma mērītājus, pieauguma svārpstu koku vecuma noteikšanai. Strādā ar biroja tehniku, un datoru. Darbā izmanto speciālas datorprogrammas, lieto GPS uztvērēju.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu, gan birojā, gan mežā. Darbs var notikt jebkādos laika apstākļos.

Darba iespējas:

strādā valsts un pašvaldību mežsaimniecības institūcijās, dažādās iestādēs un komercstruktūrās kā vadītājs vai mežsaimniecības konsultants, var strādāt laboratorijās pie zinātniskajiem pētījumiem mežsaimniecības nozarē vai kā pašnodarbinātais.