Prodekāns ir augstskolas fakultātes dekāna vietnieks konkrētam virzienam.

Prodekāns darbā:

 • organizē un vada fakultātes studiju procesa īstenošanu un tā pilnveidošanu, atbilstīgi augstskolas vīzijai, misijai un stratēģiskās attīstības plānam;
 • pārzina studējošo sekmību;
 • kontrolē nodarbību sarakstu ievērošanu, veic nepieciešamās izmaiņas;
 • sastāda valsts/gala pārbaudījumu, eksāmenu un ieskaišu grafikus un kontrolē to norisi;
 • organizē diplomu un diplomu pielikumu aizpildīšanu;
 • kontrolē studējošo prakses norisi;
 • dekāna prombūtnē pilda dekāna pienākumus;
 • plāno un kontrolē resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu;
 • veic administratīvus pienākumus, izvēlas un apmāca darbiniekus, organizē un vada padotā personāla darbu;
 • vada komisijas darbu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu;
 • plāno, vada un koordinē dažādus pasākumus;
 • atbild par studiju procesa kvalitātes salīdzinošo vērtējumu un studējošo  kustības analīzi, kā arī metodisko darbu fakultātē, sagatavo un iesniedz dekānam priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai.

Darba aprīkojums:

prodekāns darbā izmanto datoru un biroja tehniku, strādā ar dažādiem augstskolas iekšējiem un ārējiem dokumentiem.

Darba apstākļi:

prodekāns strādā augstskolā, nodrošinot izglītības procesu, daļu darbalaika pavada, strādājot pie datora, kā arī piedaloties dažādās ar izglītības jomu saistītās sanāksmēs un/vai konferencēs. Prodekāns strādā astoņu stundu darba dienu.

Iespējamais atalgojums:

prodekāna atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa [2019. gada 3. ceturksnī vidējā alga valstī bija 1091 eiro (CSP dati)]. Tas ir arī atkarīgs no Latvijas reģiona un iestādes, kurā prodekāns strādā.

Darba iespējas:

prodekāns strādā valsts vai privātajās augstākās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskajai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, jābūt labam organizatoram, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskajai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, jābūt vadītāja/līdera prasmēm, valsts valodas zināšanām jābūt visaugstākajā līmenī, brīvi jāpārzina angļu valoda, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 30. decembrī