Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē. Profesors ir akadēmiskais amats, kurā var tikt ievēlēts. Profesori iedalās divās grupās – asociētie profesori un profesori.

Profesors darbā:

 • lasa augsti kvalificētas lekcijas zinātnes vai mākslas apakšnozarē, Latvijas, ārvalstu (pēc nepieciešamības un vēlēšanās) ausgtskolās, koledžās;
 • pārrauga studijas, nodarbības un pārbaudījumus savā studiju kursā;
 • vada pētniecības darbu nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam (zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē) Latvijā, kā arī, pēc nepieciešamības un vēlēšanās, ārvalstīs;
 • veic mākslinieciskās jaunrades darbu;
 • sagatavo un publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos;
 • vada doktora līmeņa studijas un pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē;
 • piedalās studiju programmu, augstskolu un to struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā;
 • gatavo jauno zinātnieku, mākslinieku un docētāju paaudzi;
 • strādā par viesprofesoru vai vieslektoru citās augstskolās vai koledžās;
 • dodas komandējumos, lai veicinātu sadarbību ar citu valstu augstskolām;
 • apmeklē papildu izglītības kursus.

Asociētais profesors darbā:

 • nodrošina un vada studiju darbu;
 • lasa lekcijas Latvijas, ārvalstu (pēc nepieciešamības un vēlēšanās) augstskolās, koledžās;
 • veic pētniecības darbu nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam (zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē) Latvijā, kā arī, pēc nepieciešamības un vēlēšanās, ārvalstīs;
 • sagatavo un publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos;
 • apmeklē un uzstājas ar prezentācijām par pētījumiem zinātniskās konferencēs;
 • vada pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai;
 • strādā par viesprofesoru vai vieslektoru citās augstskolās vai koledžās;
 • dodas komandējumos, lai veicinātu sadarbību ar citu valstu augstskolām;
 • apmeklē papildu izglītības kursus.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, portatīvo datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), prezentācijai nepieciešamo tehniku – tāfeli, kodoskopu, projektoru. Strādā ar dažādiem augstskolas iekšējiem un ārējiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem.

Darba apstākļi:

galvenokārt strādā augstākās izglītības iestādes telpās astoņu stundu darba dienu, daļu darba laika pavadot pie datora un daļu darba laika, pasniedzot lekcijas. Ik pa laikam strādā arī vakaros, tiekoties ar maģistrantūras studentiem, apmeklējot zinātniskās konferences vai uzstājoties tajās ar prezentācijām par pētījumiem, strādā arī brīvdienās mājās, sagatavojot lekcijas. Reizēm dodas komandējumos uz citām pilsētām vai valstīm, kur veic savus pienākumus citā (svešā) vidē. Darba laikā nemitīgi komunicē ar cilvēkiem.

Iespējamais atalgojums:

profesora atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un iestādes, kurā profesors strādā, kā arī no profesora zināšanu apjoma, daudzveidības un no tā, kā profesors tās izmanto savā darbā.

Darba iespējas:

profesors strādā valsts vai privātās augstākās izglītības iestādēs, bibliotēkās, laboratorijās u.c. iestādēs, kur var veikt pētniecības darbu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt analītiskai domāšanai, jābūt augstai atbildības sajūtai un ļoti labām saskarsmes spējām (ja profesors strādā administratīvajā vai akadēmiskajā darbā), jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, jābūt labam organizatoram, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskai noturībai, jāprot strādāt kā individuāli, tā arī komandā, jābūt vadītāja/līdera prasmēm, valsts valodas zināšanām visaugstākajā līmenī, jāpārzina angļu valoda, jāprot strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Publicēts 2020.gada 9.aprīlī