Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš strādā kvalificētu restauratoru vadībā. Restauratora asistenta profesionālās darbības pamatuzdevumi ir kultūras vērtību - ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu - tehniskā stāvokļa saglabāšana, konservācija un restaurācija, kā arī vēstures un mākslas liecību dziļākas izpratnes sekmēšana sabiedrībā.

Restauratora asistents darbā:

 • strādā pēc galvenā restauratora izstrādātā plāna;
 • pielieto koksnes, metāla, minerālu, tekstiliju restaurācijas tehnoloģijas;
 • veic restaurējamā objekta apsekošanu;
 • nodarbojas ar objekta un tā avotu izpēti, analīzi, interpretāciju un apkopojumu;
 • veic restaurējamā objekta konservāciju;
 • nodarbojas ar konservācijas un restaurācijas procesa dokumentēšanu;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem;
 • informē klientu par restaurācijas termiņiem un darba gaitu;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

restauratora asistenta aprīkojums ir skalpeļi, skrāpji, lāpstiņas, špakteles, trauki cementa un citu minerālu jaukšanai, otas, dažādi ķīmiskie reaģenti, lakas, krāsas, šķīdinātāji, skrūves. Restaurācijas asistents darbā strādā auduma vai gumijas cimdos, aizsargbrillēs un aizsargmaskā.

Darba apstākļi:

restauratora asistents strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Restauratora asistentam ir nepieciešama arī laba fiziskā sagatavotība, jo darbs pārsvarā tiek veikts kājās stāvot, kā arī ilgstoši esot dažādās piespiedu pozās (sēdus, sānis, uz ceļiem u.tml.). Darba laiks ir 8 stundu darba diena, bet, ja tiek realizēts process, kuru nedrīkst pārtraukt, tad nākas strādāt virsstundas.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga restauratora asistentam ir atkarīga no restaurējamā objekta stāvokļa, veicamo darbu apjoma, sarežģītības un darba izpildes termiņiem. Darba samaksa var tikt noteikta kā stundas likme vai par konkrētu darba izpildīšanu. Atalgojuma apjomu nosaka arī tādi faktori kā restauratora asistenta iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

restauratora asistents var strādāt valsts iestādēs, akciju sabiedrībās, privātuzņēmumos vai kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jāpārzina restaurācijas tehnikas, jābūt labām veidošanas un zīmēšanas prasmēm, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 28. septembrī