Rūpnieciskais farmaceits ir farmaceits, kam piemīt integrēts redzējums par dažādu zāļu izstrādē iesaistītu disciplīnu lomu, kas veic zāļu formu izstrādi un ražošanu, zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un ekspertīzi. Tāpat rūpnieciskais farmaceits nodarbojas ar pētniecību un nepārtraukti profesionāli pilnveidojas, kā arī sniedz informāciju un konsultē zāļu ražošanas un kvalitātes novērtēšanas jomā.

Rūpnieciskais farmaceits darbā:

 • kritiski novērtē savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti;
 • izstrādā un standartizē zāļu formas un sagatavo dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses prasībām, kā arī nodrošina ražotās produkcijas atbilstību izstrādāto tehnoloģiju un kvalitātes dokumentācijas prasībām;
 • izveido un vada kvalitātes kontroles sistēmu, t.sk., veic gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli (testēšanu) un sērijas izlaidi un sertifikāciju;
 • organizē un nodrošina zāļu ražošanu atbilstoši labas ražošanas prakses prasībām, kā arī atbilstoši farmaceitisko darbību reglamentējošās dokumentācijas prasībām;
 • veic risku izvērtēšanu zāļu ražošanas jomā un rīkojas saskaņā ar procedūru priekšrakstiem atbilstoši kompetencei;
 • lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
 • nodrošina pētāmo zāļu ražošanu un loģistiku;
 • apkopo dokumentāciju gatavo zāļu formu humānai un veterinārai lietošanai, medicīnas ierīču, uztura bagātinātāju reģistrācijai;
 • veic pētījumus ar zinātnisku vērtību farmācijas jomā, kā arī piedalās klīnisko pētījumu programmu/protokolu izstrādē un noformēšanā atbilstoši labas klīniskās prakses prasībām un kontrolē to norisi, savlaicīgu izpildi, rezultātu apkopošanu un pārskatu sagatavošanu atbilstoši labas klīniskās prakses prasībām;
 • vada pakļauto personālu un nodrošina darba komandas saliedēšanu profesionālo mērķu sasniegšanai;
 • sniedz konsultācijas kolēģiem, veselības aprūpes speciālistiem, studējošajiem zāļu ražošanas un kvalitātes novērtēšanas jomā;
 • ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības, higiēnas normatīvo aktu prasības un nodrošina to izpildi;
 • izmanto un ievēro normatīvos aktus, kas reglamentē farmācijas, ķīmijas, zāļu ražošanas, aprites un reģistrācijas, ārstniecības un veselības aprūpes organizācijas dažādas jomas, fizisko personu datu aizsardzību;
 • nepārtraukti pilnveido zināšanas un iemaņas, apmeklējot apmācības gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), ķīmiskas vielas, elektroniskas mērierīces, zāļu uzglabāšanas un gatavošanas traukus, zāļu ražošanas iekārtas, kā arī specializētās programmatūras, lieto dažādus normatīvos dokumentus, likumus, nolikumus, aktus. Darba vietā (zāļu ražošanas telpās) valkā speciālu darba apģērbu - tīru virsvalku, cepuri, cimdus, sejas masku, kā arī maiņas apavus. Vienlaikus ievēro papildus higiēnas prasības (mazgā rokas un apstrādā ar dezinficējošu šķīdumu). Savukārt darba vietā (kabinetā, kur darbs tiek veikts pie datora) nav nepieciešams valkāt speciālu darba apģērbu.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā tīrās un labi apgaismotās biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu. Darbs saistīts ar ilgstošu stāvēšanu kājās, kā arī ķīmiskām, farmaceitiski aktīvām vielām, putekļiem, iekārtu radīto troksni.

Darba iespējas:

var strādāt zāļu ražošanas uzņēmumā, tā pārstāvniecībās, dažāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, farmaceitiskās jomas uzraudzības un kontroles institūcijās, kā arī citos uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar farmācijas jomu.

Iespējamais atalgojums:

rūpnieciskā farmaceita atalgojums ir lielāks par vidējo atalgojuma līmeni valstī. Atalgojums ir atkarīgs no pieredzes, amata un uzņēmuma, kurā rūpnieciskais farmaceits strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt pacietīgam, precīzam, akurātam, pedantiskam, ar augstām koncentrēšanās spējām, izturīgam, atbildīgam, mērķtiecīgam, apņēmīgam, vērīgam, spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot strādāt komandā, plānot savu un padoto darbu, spējai argumentēt savu viedokli, nepieciešamas vadītprasmes, jāzina vismaz divas svešvalodas (vēlams krievu un angļu valoda).

Publicēts 2020.gada 11.maijā