Zirgkopis ir persona, kura audzē un kopj zirgus, nodrošina zirga barošanu, uzturēšanu, barības izrēķināšanu atbilstoši slodzei un veselībai, zirga dienas režīma plānošanu, ikdienas zirga stāvokļa izvērtēšanu u.c.

Zirgkopis darbā:

 • veic zirga ikdienas vizuālo un veselības stāvokļa novērtēšanu, veic zirga ikdienas fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa uzraudzību;
 • veic zirga barošanu atbilstoši zirga vecumam, fizioloģiskajām īpašībām, sezonai un slodzei, izvērtējot un izvēloties atbilstošu barību un papildbarību, nosakot barības devas;
 • plāno zirga dienas režīmu;
 • organizē piemērotus apstākļus zirgu turēšanai un nodarbināšanai;
 • veic zirga ikdienas nagu un apmatojuma kopšanu;
 • uztur zirgu staļļus, novietnes un apkārtējo vidi atbilstoši spēkā esošajām sanitāri higiēniskajām normām un dzīvnieku labturības prasībām;
 • nodarbojas ar zirgu selekciju;
 • veic dažādu dokumentu aizpildīšanu, piemēram, zirgu uzskaites dokumentāciju, kā arī uztur šo dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • novērtē risku cilvēka un zirga drošībai un veselībai;
 • apsaimnieko ganības;
 • organizē zirga veterināro apkopi, uzraudzību un servisu;
 • organizē kumeļu un zirgu apmācību, treniņus;
 • sadarbojas ar kolēģiem sava uzņēmuma ietvaros;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

zirgkopja galvenais darba materiāls ir zirgs, specifiski reģistri, dokumentu arhīvs un labturības noteikumi.

Darba apstākļi:

zirgkopis strādā gan iekštelpās, aizpildot nepieciešamās dokumentu formas par katru zirgu, gan ārpus telpām, rūpējoties vai strādājot ar zirgiem. Jārēķinās, ka darbs ir saistīts ar paaugstinātu risku veselībai. Darba laiks ir atkarīgs no veicamo darbu apjoma un sezonas, ietver sevī arī darbu brīvdienās un svētku dienās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga zirgkopim atkarīga no darba vietas un darba apjoma.

Darba iespējas:

zirgkopis var strādāt algotu darbu zirgu audzētavās un atpūtas kompleksos, var būt zirgu saimniecības īpašnieks un strādāt kā zirgkopis savā saimniecībā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai; labām saskarsmes spējām; jābūt augstai stresa un fiziskai noturībai; jāpiemīt lielai pacietībai, labām organizatoriskām un sadarbības spējām; jābūt iemaņām strādāt ar datoru MS Office vidē un biroja tehniku; jāpiemīt vēlmei mācīties un pilnveidoties; jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 2. augustā