Virsprokurors vada un organizē savas struktūrvienības prokuroru ikdienas darbu, uzlabo darba kvalitāti un sniedz atbalstu padotajiem prokuroriem. Tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors vada apgabala prokuroru darbu un kontrolē arī apgabala teritorijā esošo rajonu (pilsētu) prokuratūru darbību.

Virsprokurors darbā:

  • atbild par struktūrvienības prokuroru darbu, tostarp lietu sadali starp prokuroriem;
  • nosaka virsprokurora vietnieku darba pienākumus;
  • paraksta un vīzē dokumentus, kas saistīti ar struktūrvienības darba vadīšanu un organizāciju;
  • piedalās dažādās sanāksmēs un darba grupās ar virsprokurora vietniekiem, prokuroriem, rajonu prokuroriem, citiem virsprokuroriem, kā arī ar izmeklēšanas iestādēm un tiesu;
  • sniedz konsultācijas struktūrvienības prokuroriem;
  • novērtē savas vadītās struktūrvienības prokuroru darbu un ievieš uzlabojumus darba kvalitātes paaugstināšanai;
  • pārkāpuma izdarīšanas gadījumā var piemērot disciplinārsodu vadītās struktūrvienības prokuroram.
  • iesaistās darba jautājumu konfliktsituāciju risināšanā starp prokuroriem un izmeklētājiem;
  • nemitīgi papildina zināšanas kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai.

Darba aprīkojums

Virsprokurors darbā izmanto dažādu biroja tehniku un speciālo programmatūru (Prokuratūras informācijas sistēmu).

Darba apstākļi

Virsprokurora darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Salīdzinoši bieži darbs ir arī ārpus darba laika un brīvdienās, kad ir liels darba apjoms un noteiktajā darba laikā visu paveikt nav iespējams.

Darba iespējas

Virsprokurors var strādāt par virsprokuroru dažādās prokuratūras struktūrvienībās, kā arī virzīties pa karjeras kāpnēm un kandidēt uz ģenerālprokurora amatu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt labām darba organizācijas un vadītāja prasmēm; jābūt drosmei aizstāvēt savu viedokli; jāpiemīt prasmei motivēt un atbalstīt; jāprot saskatīt izaugsmes un attīstības iespējas; jāpiemīt ļoti labām sadarbības un komunikācijas prasmēm - vēlmei izrunāt problēmsituācijas, veidot dialogu un vienoties.

Publicēts 2021. gada 3. jūnijā