Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, zvērinātam advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam. Jurista palīgs patstāvīgi nesniedz juridisko palīdzību un neveic citas darbības, kuras var veikt tikai jurists.

Jurista palīgs darbā:

  • palīdz juristam sagatavot juridiska rakstura dokumentus (līgumus, iesniegumus, lūgumus, sūdzības, pieteikumus u.c.);
  • sniedz juristam ziņas par likumdošanas un tiesu prakses izmaiņām un aktualitātēm;
  • apkopo un klasificē juridisko informāciju;
  • veic izpēti dažādos juridiskos jautājumos, piemēram, tiesu prakses izpēti par kādu konkrētu juridisku jautājumu;
  • noformē juridiskos dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām;
  • apmeklē dažādas iestādes, arī tiesas sēdes.

Darba aprīkojums

Jurista palīgs darbā lieto juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas un juridiskās informācijas datubāzes.

Darba apstākļi

Jurista palīga darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Ja jurista palīgs vēl studē, piemēram, maģistra studiju programmā, darba diena parasti ir astoņas stundas. Savukārt jurista palīgam studējot bakalaura studijās, darba diena parasti dienas laika studiju dēļ ir īsāka par astoņām stundām. Taču darba laiks var būt atkarīgs arī no darba vietas, klientu pieplūduma, veicamo uzdevumu sarežģītības.

Darba iespējas

Jurista palīgs var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās institūcijās, tiesās, zvērinātu advokātu birojos, pie zvērināta notāra, kā arī privātajos uzņēmumos.

Iespējamais atalgojums

Jurista palīga atalgojums atkarīgs no darbavietas. Ja jurista palīgs pēc bakalaura studijām turpina izglītības ieguvi maģistra studiju programmā, paplašinās darba iespējas, līdz ar to arī ir iespēja saņemt lielāku atalgojumu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietībai lasīt un pētīt dokumentus; spēt analizēt informāciju; prast organizēt savu darbu, noteikt prioritātes, ievērot termiņus; jābūt labām koncentrēšanās spējām, precizitātei, rūpībai un atbildībai; jāpiemīt labām komunikācijas un sadarbības prasmēm; jābūt vēlmei nemitīgi papildināt zināšanas.

Fotomateriāli no ZAB Sorainen arhīva.

Publicēts 2021. gada 24. maijā