Virpotājs ir speciālists, kurš veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.

Virpotājs darbā:

 • lasa darba rasējumus;
 • izvēlas detaļas izgatavošanas secību;
 • izvēlas uzdevuma izpildei nepieciešamos griezējinstrumentus, aprīkojumu un palīgmateriālus;
 • asina un izmanto griezējinstrumentus;
 • iestata griezējinstrumentus un griešanas režīmu;
 • nostiprina sagatavi, uzstāda nepieciešamās palīgierīces;
 • apstrādā ārējās un iekšējās cilindriskās un gala virsmas;
 • apstrādā grūti uzstādāmas detaļas;
 • apstrādā ārējās un iekšējās koniskās virsmas;
 • apstrādā ārējās un iekšējās fasonvirsmas;
 • veic virsmu apdari (lepēšana, pulēšana, virsmas plastiskā deformēšana, rievojuma ievelmēšana).
 • nosaka izgatavotās detaļas virsmu apstrādes precizitāti (izmēru, formas, virsmu savstarpējā novietojuma precizitāti un virsmas raupjumu);
 • griež ārējās un iekšējās vītnes ar vītņu ripām, vītņurbjiem un griežņiem;
 • uztur darba vietu kārtībā darba laikā un sakārto to darba beigās;
 • ievēro vides aizsardzības prasības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro un lieto darba drošības zīmes un signālus;
 • lieto darbgalda aizsardzības aprīkojumu;
 • pārbauda griezējinstrumentu un aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības prasībām;
 • lieto individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus;
 • sniedz pirmo palīdzību;
 • lieto profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā;
 • apgūst profesionālās kvalifikācijas pilnveidei nepieciešamās zināšanas, seko līdzi informācijai par jaunākajām metālgriešanas tehnoloģijām;
 • darba uzdevuma ietvaros sadarbojas ar citiem darbiniekiem, strādājot komandā un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus un darba kārtības noteikumus;
 • veic darba pienākumus, nekaitējot savai, kolēģu un klientu veselībai;
 • atpazīst darba vides riskus un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu to ietekmi;
 • veic darbu patstāvīgi un uzņemas atbildību par sava darba rezultātu;
 • ievēro darba tiesisko attiecību noteikumus.

Darba aprīkojums:

pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos; lieto aizsargbrilles, cimdus un austiņas trokšņu slāpēšanai; darbā lieto dažādus virpošanas darbgaldus, kā arī mehāniskos, elektriskos un rokas instrumentus, piemēram bīdmēru, mikrometru u.c.

Darba apstākļi:

virpotāja darba laiks atkarīgs no darba laika uzņēmumā, kurā strādā; darba vidē ir paaugstināts troksnis; lielākā darba dienas daļa tiek pavadīta, stāvot kājās; bieži jāceļ smagumi, darbs notiek iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

virpotājs vidēji mēnesī nopelna sākot 915 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums ir atkarīgs no kompetences, prasmēm, uzņēmuma vai iestādes, kurā virpotājs strādā, kā arī nostrādāto stundu skaita.

Darba iespējas:

virpotājs strādā metālapstrādes un mašīnbūves un citu nozaru uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic virpošanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

virpotājam ir jābūt ļoti punktuālam, precīzam, rūpīgam, ar augstu atbildības izjūtu, jābūt kārtīgam, fiziski izturīgam, jābūt izpratnei par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju, jāprot strādāt individuāli un komandā, jāspēj pilnveidoties un jāseko līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 23. oktobrī