Meklēšanas rezultāti

Biznesa klientu apkalpošanas menedžeris apkalpo juridiskos klientus jeb uzņēmumus, nodrošina uzņēmumus ar tiem nepieciešamajiem ikdienas produktiem un pakalpojumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Brīvprātīgais izlīguma starpnieks organizē un vada izlīguma procesu - dialogu starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.
Hide enterprise
Hide profession
Būvdarbu vadītājs - Profesija
Būvdarbu vadītājs plāno, organizē un vada būvdarbus, pamatojoties uz būvprojektu un līguma nosacījumiem, kā arī sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis organizē būvniecības tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, kā arī veic būvniecības tehnikas apkopi. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir profesijas Transportbūvju būvtehniķis specializācija.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļojuma konsultants - Profesija
Ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu būvtehniķis - Profesija
Ceļu būvtehniķis organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikti konkrēti pienākumi ceļu būves projekta vai ceļu uzturēšanas darbu ietvaros.
Hide enterprise
Hide profession
Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Ciltslietu zootehniķis strādā dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās, risina dzīvnieku audzēšanas labturības prasību kontroli, pēc sertifikāta iegūšanas veic dzīvnieku pārraudzību un vērtēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks organizē un vada pārvaldes darbu civilās aizsardzības jomā. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību.
Hide enterprise
Hide profession
CNC kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.
Hide enterprise
Hide profession
Dabas izglītības speciālists informē un izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības koordinators projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā būvprojekta gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības vadītājs darbā izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā, izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānus, kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības, ugunsdrošības ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Darba organizācijas speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina, lai visi padotībā esošie darbinieki efektīvi izmantotu pieejamos resursus savu darba pienākumu izpildei.
Hide enterprise
Hide profession
Dārznieks - Profesija
Dārznieks plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dārzkopības apakšnozarēs (stādaudzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā), nosaka darbu apjomu, sagatavo darbu plānu, veic darbus vai vada darba procesu.
Hide enterprise
Hide profession
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs sastāda, ievada, pārbauda un rediģē vadības programmas, regulē darbgalda sastāvdaļas un instrumentus, izgatavo un pārbauda kontroldetaļas pirms to masveida ražošanas uzsākšanas.
Hide enterprise
Hide profession
Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku un programmatūru, sniedz konsultācijas darbā ar biroja tehniku un programmatūru.
Hide enterprise
Hide profession
Datorsistēmu testētājs plāno, sagatavo un veic programmatūras īpašību pārbaudi, analizē rezultātus un dokumentē reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Datu bāzu inženieris izstrādā, pārveido un uztur datu bāzes, risina datu bāzu darbības kļūdas un problēmas, konsultē kolēģus darbā ar datu bāzēm.
Hide enterprise
Hide profession

Pages