Brīvprātīgais izlīguma starpnieks organizē un vada izlīguma procesu - dialogu starp cietušo un likumpārkāpēju, lai runātu par notikušo, tā sekām un kopīgi meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.

Brīvprātīgais izlīguma starpnieks darbā:
 • organizē un vada izlīgumus kriminālprocesā, tostarp soda izpildes laikā;
 • sagatavo pieprasījumus procesa virzītājiem un informē par izlīguma rezultātiem;
 • sazinās ar likumpārkāpēju, cietušo, likumisko pārstāvi, ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais, lai izskaidrotu izlīguma mērķus, norisi, iesaistīto pušu tiesības, un noskaidrotu piekrišanu dalībai izlīgumā;
 • organizē sabiedrības informēšanas pasākumus par iespējām iesaistīties izlīgumā un izlīguma mērķi;  
 • sadarbojas ar citiem profesionāļiem izlīguma mērķu sasniegšanā;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veic izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzību;
 • veic probācijas klientu lietu iekārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu;
 • regulāri piedalās profesionālās pilnveides semināros.
  Darba aprīkojums:

  darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus.

  Darba apstākļi:

  strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, izlīguma sēdes notiek arī darba dienas vakaros un brīvdienās.