Uzraudzības speciālists darbā
  • veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību;
  • pieņem lēmumu par klientu nosūtīšanu uz probācijas programmu, kontrolē klientu piedalīšanos programmā un piedalās sociālās uzvedības korekcijas programmu īstenošanā;
  • sagatavo klientu raksturojumus, pieņem lēmumus par klientu nosūtīšanu uz konkrētiem sociālās rehabilitācijas centriem;
  • novērtē klientu riskus un problēmas, organizē pasākumus krīžu novēršanai;
  • sastāda klientu lietu uzraudzības plānus;
  • veic klientu lietu kārtošanu, vadīšanu un uzglabāšanu; analizē un atlasa nepieciešamo juridisko informāciju;
  • izvērtē sadzīves apstākļus klientu dzīvesvietā, veic nakts apsekojumus klientu dzīvesvietā saskaņā ar tiesas uzlikto pienākumu. 
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus. Veicot apsekošanas un nakts pārbaudes klientu dzīvesvietās, izmanto dienesta transportu.  

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, pārbaudes un reidi notiek nakts stundās ārpus biroja probācijas dienesta klientu dzīvesvietās.

Darba iespējas:

probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās.