Meklēšanas rezultāti

Informācijas drošības vadītājs vada informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu, plānošanu, pilnveidi un uzraudzību. Organizē ar informācijas resursiem saistīto risku un incidentu pārvaldību.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas servisa aģents nodrošina lidostas informācijas biroja klientu apkalpošanu un pakalpojumu pieejamību.
Hide enterprise
Hide profession
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vada informācijas tehnoloģiju projektu izstrādi un nodrošina to veiksmīgu rezultātu, koordinē projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizē klienta vajadzības un saskaņo tās ar projekta izstrādes laika un budžeta iespējām.
Hide enterprise
Hide profession
Inspektors - kinologs - Profesija
Inspektors – kinologs ar dienesta suni veic robežuzraudzības un robežpārbaudes pasākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Inspektors lidostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes pasākumus valsts robežu šķērsojošām personām.
Hide enterprise
Hide profession
Instrumentu mūziķis patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, nodrošina augstu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un sastāda koncertprogrammas.
Hide enterprise
Hide profession
Interešu izglītības skolotājs veic bērnu un jauniešu individuālajām interesēm atbilstošu izglītojošo darbu neformālajā izglītībā.
Hide enterprise
Hide profession
Interjera dizainers - Profesija
Interjera dizainers izstrādā interjera projekta konceptuālo modeli, objekta funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī veic interjera stila piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Inženieris transportbūvēs plāno, projektē un organizē ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvniecību, modernizāciju un uzturēšanu, vada būvprojektus, veic būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību.
Hide enterprise
Hide profession
Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tostarp apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmu un aukstumiekārtu sistēmu izbūvi un remontu.
Hide enterprise
Hide profession
Istabene - Profesija
Istabene tīra un uzkopj viesnīcas numurus atbilstoši viesnīcas standartiem, uztur kārtību numuros un saimnieciskajās telpās.
Hide enterprise
Hide profession
IT sistēmu arhitekts - Profesija
IT sistēmu arhitekts veic programmatūras vai aparatūra sistēmas funkcionālo un tehnisko projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju, konsultē un atbalsta sistēmas izstrādātāju, pārbauda izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam.
Hide enterprise
Hide profession
IT uzņēmums - Darbavieta
Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums sniedz dažādus programmatūras, datorsistēmu un datortīklu izstrādes, ieviešanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un uzlabošanas pakalpojumus, kā arī palīdz lietotājiem izmantot izstrādātās informācijas sistēmas.
Izaugsmes vecinātājs (koučs), izmantojot katra cilvēka stiprākās puses un talantus, iespējami īsākā laika posmā palīdz klientam sasniegt vislabākos rezultātus biznesā, projektu darbā, mācībās un personīgajā dzīvē.
Hide enterprise
Hide profession
Izdevniecība - Darbavieta
Izdevniecība nodarbojas ar iespiedprodukcijas (grāmatu, preses izdevumu u.c.) satura sagatavošanu – vienojas par autortiesībām, organizē materiālu tulkošanu un literāro rediģēšanu, noformē un samaketē drukājamo materiālu. Izdevniecībā tiek nodarbināti dažādu nozaru speciālisti – autori, redaktori, izdevēji, mākslinieki, datorgrafiķi, reklāmas speciālisti.
Izdevniecības direktors izstrādā izdevniecības darbības plānus, plāno budžetu, vada personālā darbu, kā arī veic citus ar izdevniecības darba organizāciju saistītus uzdevumus.
Hide enterprise
Hide profession
Latvijas izglītības sistēmu veido pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas. Zinātnes atklājumi  sekmē gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību, kā arī jaunu risinājumu, produktu un pakalpojumu radīšanu. 
Hide profession
Izglītības iestādes bibliotekārs veic bibliotēkas krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības iestādes direktora vietnieks organizē skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām, tostarp plāno un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, sniedz  metodisko palīdzību pedagogiem, rūpējas par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Izglītības iestādes direktors atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu  izmantošanu.
Hide enterprise
Hide profession

Pages