Informācijas drošības vadītājs vada informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu, plānošanu, pilnveidi un uzraudzību. Organizē ar informācijas resursiem saistīto risku un incidentu pārvaldību.

Informācijas drošības vadītājs darbā:
 • izstrādā uzņēmuma informācijas tehnoloģiju drošības politiku un kontrolē tās īstenošanu;
 • inventarizē esošo situāciju, klasificē informācijas tehnoloģiju resursus pēc to būtiskuma;
 • analizē iespējamos informācijas tehnoloģiju apdraudējumus un riskus;
 • izstrādā risku mazināšanas plānu un apzina, kas nepieciešams tā īstenošanai;
 • izstrādā uzņēmuma informācijas tehnoloģiju drošības noteikumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 • vada un kontrolē informācijas tehnoloģiju speciālistu darbu saistībā ar drošības noteikumiem;
 • periodiski veic atkārtotu informācijas tehnoloģiju drošības pārbaudi un organizē atklāto trūkumu novēršanu;
 • iestrādā aktuālas izmaiņas drošības dokumentos;
 • fiksē IT drošības apdraudējumus un ziņo par tiem IT drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT.LV;
 • seko līdzi informācijas tehnoloģiju apdraudējumu aktualitātēm un kontrolē to novēršanas pasākumus;
 • apstiprina un atceļ lietotājiem piekļuves tiesības resursiem;
 • organizē datu rezerves kopiju veidošanu un atjauninājumu uzstādīšanu;
 • organizē uzņēmuma darbinieku apmācību par informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru ar interneta pieslēgumu un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni, sazinās arī ar e-pastu palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu; komunicējot ar lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldības iestādēs, privātajos uzņēmumos, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus; bankās un citās finanšu institūcijās.