Gāzesvadu centrālās pults sistēmas dispečers veic nepārtrauktu pārvades gāzesvadu un to objektu darbības kontroli un vadību, sagatavo atskaites par pārvades sistēmas darbību.

Gāzesvadu centrālās pults sistēmas dispečers darbā:
 • seko, lai gāzes padeve dabasgāzes lietotājiem tiktu nodrošināta bez pārtraukumiem;
 • seko remontu un profilakses darbu norisei gāzapgādes objektos, iepriekš saņemot un saskaņojot rakstiskas atļaujas šo darbu veikšanai;
 • saņem datus no gāzapgādes sistēmas objektiem – gāzes regulēšanas stacijām, Inčukalna pazemes gāzes krātuves, gāzes mērīšanas stacijām un citiem uzņēmumiem;
 • nodrošina operatīvu informācijas apmaiņu ar dabasgāzes lietotājiem;
 • kontrolē gāzes plūsmas parametrus pārvades gāzesvadu sistēmā, konstatē hidrātaizsprostojuma veidošanos;
 • veic pārvades gāzesvadu līnijkrānu periodisko pārbaudi ar televadību (SCADA);
 • gāzes bīstamu un ugunsbīstamu darbu izpildes laikā pārvades gāzesvadu objektos saņem informāciju par darba gaitu un fiksē informāciju sistēmā;
 • avārijas gadījumos pieņem patstāvīgus lēmumus, steidzamības gadījumā dod attiecīgus rīkojumus izmainīt gāzesvadu vai objektu darba režīmu;
 • kontrolē pārvades gāzes vadu SCADA sistēmas datu saņemšanu un saglabāšanu informācijas sistēmās, fiksē piezīmes par pārvades gāzesvadu sistēmas un tās objektu darbību un bojājumiem speciālā žurnālā, piedalās informācijas sistēmu tehnisko uzdevumu izstrādāšanā un sistēmu testēšanā;
 • veic pārvades gāzesvadu izbūves vai rekonstrukcijas  tehniskās dokumentācijas apkopošanu un veido elektroniskās atskaites;
 • veic operatīvos aprēķinus par dabasgāzes apjomiem gāzesvados, izstrādi, izmešiem u.c.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto sakaru līdzekļus – telefonu, internetu, lieto dažādas grafiskās datorprogrammas: sabiedrības sadales gāzesvadu SCADA, ĢIS u.c. informācijas sistēmas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, maiņu darbs.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumos.