Atjaunojamās enerģētikas tehniķis ir specializācija profesijai elektrotehniķis. Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu (AEI), kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju.

Atjaunojamie energoresursi ir  vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāze un biomasa.

Atjaunojamo energoresursu iekārtas ir, piemēram, saules paneļi, siltumsūkņi, saules kolektori, vēja ģeneratori, hidroelektrostaciju (HES) iekārtas, ar kuru palīdzību ūdens hidraulisko enerģiju pārveido elektroenerģijā, biogāzes ražošanas iekārtas, kurās, pārstrādājot dabiskas izcelsmes sadzīves un lauksaimniecības atkritumus, iegūst siltuma un elektroenerģiju.

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis darbā:

 • iepazīstas ar atjaunojamās enerģētikas iekārtu (turpmāk AEI) darbības tehnoloģisko procesu (lasa tehnisko dokumentāciju, iepazīstas ar iekārtu darbības principiem);
 • iepazīstas ar objektā jau esošajām iekārtām un to pieslēguma shēmām, izprot šo iekārtu darbības principus;
 • izvērtē materiālu, resursu, iekārtu piegādi un speciālistu piesaisti nepieciešamo darbu veikšanai, kā arī atlasa nepieciešamos instrumentus un aprīkojumu darbu veikšanai;
 • uzstāda AEI (ievēro iekārtu tehniskās specifikācijas prasības, saliek AEI no dažādām komponentēm, uzstāda automātikas un attālinātas pieejas vadību);
 • pieslēdz AEI, ievērojot iekārtu pieslēguma tehniskās prasības;
 • pēc AEI montāžas pārbauda paveikto darbu atbilstību uzdevumam (precīzi veic AEI vizuālās, akustiskās, hidrauliskās, pneimatiskās un elektrotehniskās pārbaudes, izvērtē iegūtos pārbaužu rezultātus, novērš konstatētos defektus);
 • palaiž AEI darbību (organizē izejvielu piegādi, salāgo AEI darbību ar esošajām sistēmām);
 • nodot AEI ekspluatācijā un sagatavo tam nepieciešamo dokumentāciju;
 • uzrauga AEI darbību, organizē tām plānveida un ārpuskārtas tehniskās apkopes un remontus, kā arī veic AEI demontāžu;
 • organizē ražošanas atlikumu uzkrāšanu, aizvešanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.

Darba apstākļi un aprīkojums

Darba apstākļi atkarīgi no atjaunojamās enerģētikas tehniķa darba vietas. Piemēram, darbā ar saules paneļu uzstādīšanu var būt ilgāki komandējumi, lai attiecīgajā objektā paveiktu visus ar iekārtu uzstādīšanu saistītos darbus. Ikdienā būs darbs augstumā. Darbs iekļauj ar iekārtu uzstādīšanu saistītos sagatavošanas darbus, piemēram, saules paneļu zemes konstrukciju montēšana iekļauj arī sastatņu uzstādīšanu un rakšanas darbu.

Savukārt HES pamatā darbs notiek telpās, tostarp bieži pagrabstāvā, darba vidē var būt troksnis un vibrācija, kā arī siltums no iekārtām. Būtiskas ir labas sadarbības prasmes ar kolēģiem – drošībās apsvērumu dēļ HES ierasti iekārtas tiek apsekotas divatā, tāpat ikdienas darbs norit sadarbībā ar tiešajiem kolēģiem vai kolēģiem no citām nodaļām.

Strādājot uzņēmumos, kuros, pārstrādājot dabiskas izcelsmes sadzīves un lauksaimniecības atkritumus, iegūst siltuma un elektroenerģiju, atsevišķās darba vides zonās iespējama smaka, troksnis vai siltums no iekārtu darbības.
Neatkarīgi no darba vietas, atjaunojamās enerģētikas tehniķim darbā ir jāievēro elektrodrošības un darba drošības prasības.

Darba aprīkojums ir biroja tehnika, AEI tehniskā dokumentācija, AEI komponentes, instrumenti un aprīkojums AEI montēšanai, uzstādīšanai un darbības pārbaudei. Atjaunojamās enerģētikas tehniķa specifiskais aprīkojums atkarīgs no darba vietas un pienākumiem.

Darba un izaugsmes iespējas

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis var strādāt uzņēmumos, kuros izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā (veic izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju). Darba iespējas ir, piemēram, saules paneļu sistēmu, vēja enerģijas sistēmu, biogāzes ražošanas sistēmu izbūves, uzturēšanas un darbības nodrošināšanas jomā, kā arī hidroelektrostacijās (HES).
Darba iespējas ir jebkurā citā darba vietā, kur ikdienā nepieciešamas prasmes un zināšanas ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvē un elektroietaišu ierīkošanā, ekspluatācijas un remonta darbu veikšanā, piemēram, darbs rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas un sadales uzņēmumos.
Iegūstot augstāko izglītību enerģētikas jomā, piemēram, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, elektroinženieris, ir iespēja turpināt karjeras izaugsmi vadošos amatos enerģētikas jomas iestādēs un uzņēmumos.  

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Prasme lasīt AEI tehnisko dokumentāciju (sistēmu shēmas un rasējumus).
 • Izpratne par AEI darbību, prasme lietot aprīkojumu AEI iekārtu uzstādīšanai, darbības pārbaudei un remontam.
 • Atbildība un precizitāte darbā, loģiskā un tehniskā domāšana.
 • Labas saziņas un sadarbības prasmes.
 • Vēlme mācīties un interese par jomu, kurā strādā.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Profesionālās zināšanas apgūst gan prakses laikā, gan darba procesā, izglītības iestādē noteikti nevarēs apgūt visas darbā nepieciešamās zināšanas. Prakses laikā pašam ir jāizrāda iniciatīva, jājautā kolēģiem, kas un kā ir jādara.
 • Atjaunojamās enerģētikas tehniķim darbs jāveic kvalitatīvi un uzmanīgi, jo pieļautās kļūdas var ietekmēt ne tikai darbu kvalitāti, bet var radīt veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas.
 • Darbā ir nepieciešama loģiskā domāšana, interese par veicamo darbu. Jābūt izpratnei par atjaunojamās enerģijas iekārtu darbību, jo svarīgi saprast, kā vienas sistēmas darbības traucējumi var ietekmēt citu sistēmu darbību.
 • Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez elektrības – elektriskās ierīces un iekārtas, apgaismojums, transports, kas darbojas ar elektrību, tāpat ražošanas procesos ir nepieciešama elektrība. Atjaunojamās enerģētikas tehniķis ir apguvis zināšanas par elektrību, tās darbības principiem, par elektroietaišu projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju. Līdz ar to prasmīgam šīs profesijas pārstāvim darba iespējas ir ne tikai atjaunojamās enerģētikas jomā, bet arī uzņēmumos un iestādēs, kur nepieciešamas zināšanas elektrotīklu izbūvē un ierīkošanā, kā arī elektroietaišu ekspluatācijas un remonta jomā.
 • Joprojām daudz enerģijas iegūst no neatjaunojamajiem dabas resursiem, piemēram, naftas un dabasgāzes. Neatjaunojamo enerģijas avotu krājumi samazinās un to lietošana piesārņo dabu, tāpēc tiek veicināta enerģijas ieguve no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Līdz ar to darba iespējas atjaunojamās enerģētikas jomā kļūs aizvien plašākas, turklāt šim darbam ir pievienotā vērtība - iespēja būt daļai no procesa, kurā enerģija tiek ražota ilgtspējīgi un saudzējot vidi.

Informācija sagatavota sadarbībā ar AS “Latvenergo”, SIA “Getliņi EKO” un AJ POWER GRUPA.

Publicēts 2023. gada 17. oktobrī